Διεξαγωγή αποδείξεων (αναδιατύπωση)

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κροατία

Διεξαγωγή αποδείξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 – Αρχές που μπορούν να θεωρηθούν δικαστήρια

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Δικαστήρια εκτελέσεως

Στη Δημοκρατία της Κροατίας αρμόδιο για τη διεξαγωγή αποδείξεων είναι το δημοτικό δικαστήριο (općinski sud) στην περιφέρεια του οποίου πρέπει να διεξαχθεί η διαδικαστική πράξη.

Άρθρο 4 – Κεντρικό όργανο

Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Τηλ.: +385 1 371 40 00

Ιστότοπος: https://mpu.gov.hr/

Άρθρο 6 – Γλώσσες που γίνονται αποδεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Για τη συμπλήρωση των εντύπων γίνεται δεκτή η αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 7 – Μέσα που γίνονται αποδεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων γίνεται δεκτό το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 19 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια/-ες αρχή/-ές με αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Τηλ.: +385 1 371 40 00

Ιστότοπος: https://mpu.gov.hr/

Άρθρο 29 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 29 παράγραφος 2

Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Κροατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της 7ης Φεβρουαρίου 1994, περί δικαστικής συνδρομής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις.

Άρθρο 31 παράγραφος 4 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Η Δημοκρατία της Κροατίας δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το αποκεντρωμένο σύστημα ΤΠ νωρίτερα από όσο προβλέπει ο κανονισμός.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/07/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.