Διεξαγωγή αποδείξεων (αναδιατύπωση)

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κύπρος

Διεξαγωγή αποδείξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 – Αρχές που μπορούν να θεωρηθούν δικαστήρια

Στην Κύπρο δεν υπάρχουν άλλες αρχές πέραν από τα Δικαστήρια, ως καθορίζονται στο Άρθρο 2(1)  του Κανονισμού, αρμόδιες να λαμβάνουν μαρτυρία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Δικαστήρια εκτελέσεως

Τα αρμόδια δικαστήρια για λήψη μαρτυρίας στη βάση του Κανονισμού ("Δικαστήριο που λαμβάνει το αίτημα") είναι τα  Επαρχιακά Δικαστήρια της Δημοκρατίας και, συγκεκριμένα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου και το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Η εδαφική τους δικαιοδοσία περιορίζεται εντός της Επαρχίας στην οποία βρίσκονται εγκατεστημένα.

Άρθρο 4 – Κεντρικό όργανο

Η Κεντρική Αρχή της Δημοκρατίας είναι  το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με εδαφική αρμοδιότητα σε όλη την έκταση της Δημοκρατίας. To Yπουργείο ενεργεί και ως Κεντρική αρχή για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με αιτήματα για απευθείας λήψη μαρτυρίας. Η διεύθυνση της Κεντρικής Αρχής είναι:

Λεωφόρος Αθαλάσσης 125,

1461 Λευκωσία

http://www.mjpo.gov.cy

Άρθρο 6 – Γλώσσες που γίνονται αποδεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Τα Έντυπα του Παραρήματος Ι γίνονται αποδεκτά στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 7 – Μέσα που γίνονται αποδεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή διακοπής του συστήματος που προβλέπεται στο Άρθρο 7(4) του Κανονισμού, τα αιτήματα δύναται να αποστέλνονται και να παραλαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κανονικού ταχυδρομείου, καθώς και τηλεομοιοτυπικώς.

Άρθρο 19 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια/-ες αρχή/-ές με αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Η Κεντρική Αρχή που αποφασίζει αναφορικά με αιτήματα για απευθείας λήψη μαρτυρίας είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η εδαφική αρμοδιότητα του οποίου επεκτείνεται σε όλη τη Δημοκρατία.  Η διεύθυνση της Κεντρικής Αρχής είναι:

Λεωφόρος Αθαλάσσης 125,

1461 Λευκωσία

http://www.mjpo.gov.cy

Άρθρο 29 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 29 παράγραφος 2

Η Κύπρος είναι συμβαλλόμενο Μέρος στη Σύμβαση της Χάγης του 1970 για Λήψη Μαρτυρίας στην Αλλοδαπή. Δεν προτίθεται να προχωρήσει σε σύναψη είναι συμφωνιών ή διευθετήσεων στα πλαίσια του Άρθρου 29(2) του Κανονισμού.

Άρθρο 31 παράγραφος 4 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Η Κύπρος δεν προτίθεται να προβεί  σε χρήση του αποκεντροποιημένου συστήματος IT system ενωρίτερα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/07/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.