Διεξαγωγή αποδείξεων (αναδιατύπωση)

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Εσθονία

Διεξαγωγή αποδείξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 – Αρχές που μπορούν να θεωρηθούν δικαστήρια

Για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1783 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (διεξαγωγή αποδείξεων) (αναδιατύπωση), οι Εσθονοί συμβολαιογράφοι θεωρείται ότι εμπίπτουν στην έννοια του δικαστηρίου όσον αφορά την εκδίκαση υποθέσεων κληρονομικής διαδοχής.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Δικαστήρια εκτελέσεως

Τα επαρχιακά δικαστήρια (county courts).

Άρθρο 4 – Κεντρικό όργανο

Τα καθήκοντα του κεντρικού οργάνου που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1783 ασκούνται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Justiitsministeerium).

Στοιχεία επικοινωνίας:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estonia

Τηλ.: (+372) 620 8183

Φαξ: (+372) 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Άρθρο 6 – Γλώσσες που γίνονται αποδεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού, η Εσθονία δέχεται τυποποιημένα έντυπα τόσο στην εσθονική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 7 – Μέσα που γίνονται αποδεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 19 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια/-ες αρχή/-ές με αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Τα καθήκοντα του κεντρικού οργάνου που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού ασκούνται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ορίζεται ως η αρχή που είναι αρμόδια να αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη παραγγελίας που υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estonia

Τηλ.: (+372) 620 8183

Φαξ: (+372) 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Άρθρο 29 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 29 παράγραφος 2

  • Συμφωνία μεταξύ Εσθονίας και Πολωνίας για την παροχή δικαστικής αρωγής και για τις νομικές σχέσεις σε αστικές, εργατικές και ποινικές υποθέσεις.
  • Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας και της Δημοκρατίας της Λιθουανίας για τη δικαστική αρωγή και τις νομικές σχέσεις.

Άρθρο 31 παράγραφος 4 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

-
Τελευταία επικαιροποίηση: 14/11/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.