Διεξαγωγή αποδείξεων (αναδιατύπωση)

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Φινλανδία

Διεξαγωγή αποδείξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 – Αρχές που μπορούν να θεωρηθούν δικαστήρια

Η Φινλανδία δεν διαθέτει τέτοιες αρχές.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Δικαστήρια εκτελέσεως

Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται από τα περιφερειακά δικαστήρια.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 4 – Κεντρικό όργανο

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι ο κεντρικός φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού. Η δικαιοδοσία του καλύπτει το σύνολο της Φινλανδίας. Ως κεντρικός φορέας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ορίζεται ως η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού και είναι υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων επί αιτήσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 19. Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπουργείου είναι:

Διεύθυνση επίσκεψης:

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Eteläesplanadi 10,

FIN-00130 Ελσίνκι

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης

PL 25

FIN-00023 Government

Τηλ.: (358-9) 16 06 76 28

Φαξ: Τηλ.: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority.om@gov.fi

Άρθρο 6 – Γλώσσες που γίνονται αποδεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Αποδεκτές γλώσσες: φινλανδικά, σουηδικά, αγγλικά

Άρθρο 7 – Μέσα που γίνονται αποδεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω συμβατικού ταχυδρομείου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 19 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια/-ες αρχή/-ές με αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεύθυνση επίσκεψης:

Eteläesplanadi 10,

FIN-00130 Ελσίνκι

Ταχυδρομική διεύθυνση:

PL 25

FIN-00023 Government

Τηλ.: (358-9) 16 06 76 28

Φαξ: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority.om@gov.fi

Άρθρο 29 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 29 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 31 παράγραφος 4 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

-
Τελευταία επικαιροποίηση: 28/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.