Διεξαγωγή αποδείξεων (αναδιατύπωση)

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Γαλλία

Διεξαγωγή αποδείξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 – Αρχές που μπορούν να θεωρηθούν δικαστήρια

Μόνο ο δικαστής μπορεί, κατόπιν αιτήματος των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως, να ζητήσει τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις προκειμένου να διενεργήσει ή να παραγγείλει να διενεργηθούν οι δικαστικές πράξεις που κρίνει αναγκαίες.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Δικαστήρια εκτελέσεως

Η εκτέλεση των παραγγελιών για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των πρωτοδικείων (tribunaux judiciaires).

Το κατά τόπον αρμόδιο πρωτοδικείο είναι το πρωτοδικείο του τόπου στον οποίο πρέπει να εκτελεστεί η παραγγελία για τη διεξαγωγή αποδείξεων.

Το αρμόδιο δικαστήριο και τα στοιχεία επικοινωνίας του διατίθενται στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλαντα στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Άρθρο 4 – Κεντρικό όργανο

Η Γαλλία έχει επιλέξει ένα όργανο με εθνική αρμοδιότητα, το οποίο είναι το Τμήμα αμοιβαίας συνδρομής, ιδιωτικού διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE) που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα:

Διεύθυνση:
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Τηλ.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Φαξ: 00 33 (0)1 44 77 61 22
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Άρθρο 6 – Γλώσσες που γίνονται αποδεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Τα έντυπα που διαβιβάζονται στα πρωτοδικεία και στο κεντρικό όργανο της Γαλλίας πρέπει να έχουν συνταχθεί ή μεταφραστεί στα γαλλικά.

Άρθρο 7 – Μέσα που γίνονται αποδεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Οι παραγγελίες μπορούν να αποστέλλονται στα δικαστήρια και στο κεντρικό όργανο της Γαλλίας ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Εάν οι παραγγελίες απαιτούν ή φέρουν σφραγίδα ή χειρόγραφη υπογραφή, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται αντ’ αυτών «εγκεκριμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες» ή «εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές», όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 (άρθρο 7 παράγραφος 3).

Άρθρο 19 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια/-ες αρχή/-ές με αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Τηλ.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Φαξ: 00 33 (0)1 44 77 61 22
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Άρθρο 29 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 29 παράγραφος 2

Καμία

Άρθρο 31 παράγραφος 4 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Δεν διατίθεται

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/02/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.