Διεξαγωγή αποδείξεων (αναδιατύπωση)

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 – Αρχές που μπορούν να θεωρηθούν δικαστήρια

Καμία.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Δικαστήρια εκτελέσεως

Όσον αφορά τη διεξαγωγή αποδείξεων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, αρμόδιο «δικαστήριο εκτελέσεως» κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1783 είναι το ειρηνοδικείο (Amtsgericht) στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να διενεργηθεί η διαδικαστική πράξη [άρθρο 1074 παράγραφος 1 του κώδικα πολιτικής δικονομίας (Zivilprozessordnung - ZPO)].

Οι κυβερνήσεις των ομόσπονδων κρατών μπορούν να αναθέτουν με κανονιστικό διάταγμα σε ορισμένο ειρηνοδικείο (Amtsgericht) τα καθήκοντα του δικαστηρίου εκτελέσεως για τις περιφέρειες περισσότερων ειρηνοδικείων (άρθρο 1074 παράγραφος 2 ZPO).

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 4 – Κεντρικό όργανο

Τα καθήκοντα του κεντρικού οργάνου ασκούνται κατά κύριο λόγο σε επίπεδο ομόσπονδου κράτους.
Σε κάθε ομόσπονδο κράτος υπάρχει ένα κεντρικό όργανο αρμόδιο για το εν λόγω ομόσπονδο κράτος. Η κυβέρνηση του ομόσπονδου κράτους ορίζει ποιο όργανο εκτελεί αυτό το καθήκον στο έδαφός του (άρθρο 1074 παράγραφος 3 ZPO). Συνήθως πρόκειται για τη δικαστική διοίκηση του ομόσπονδου κράτους (Landesjustizverwaltung), κάποιο εφετείο (Oberlandesgericht) ή ειρηνοδικείο (Amtsgericht).

Εκτός από τα 16 κεντρικά όργανα σε επίπεδο ομόσπονδων κρατών, υπάρχει ένα κεντρικό όργανο σε ομοσπονδιακό επίπεδο: η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης (Bundesamt für Justiz). Εφόσον χρειαστεί, το ομοσπονδιακό κεντρικό όργανο επικουρεί τις αρμόδιες αρχές των ομόσπονδων κρατών (άρθρο 1074 παράγραφος 4 ZPO).

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 6 – Γλώσσες που γίνονται αποδεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Οι παραγγελίες, οι κοινοποιήσεις που γίνονται βάσει του κανονισμού και η συμπλήρωση των εντύπων που περιέχονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού γίνονται δεκτές μόνο στη γερμανική γλώσσα (άρθρο 1075 ZPO).

Άρθρο 7 – Μέσα που γίνονται αποδεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Δεν παρέχονται πληροφορίες.

Άρθρο 19 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια/-ες αρχή/-ές με αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Στο κάθε ομόσπονδο κράτος, τα καθήκοντα του κεντρικού οργάνου ασκούνται από την αρχή, την οποία έχει ορίσει η κυβέρνησή του. Κατά κανόνα, πρόκειται είτε για τη δικαστική διοίκηση (Landesjustizverwaltung) είτε για κάποιο εφετείο (Oberlandesgericht) ή ειρηνοδικείο (Amtsgericht ) του εκάστοτε ομόσπονδου κράτους.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 29 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 29 παράγραφος 2

Δεν παρέχονται πληροφορίες.

Άρθρο 31 παράγραφος 4 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Δεν παρέχονται πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/07/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.