Διεξαγωγή αποδείξεων (αναδιατύπωση)

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

Άρθρο 2 παράγραφος 1 – Αρχές που μπορούν να θεωρηθούν δικαστήρια

Αρμοδιότητα διεξαγωγής αποδείξεων για τους σκοπούς δικαστικών διαδικασιών σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις έχουν τα Πρωτοδικεία της χώρας, με βάση την κατά τόπο αρμοδιότητα αυτών. Άλλες αρχές, πέραν των δικαστηρίων, δεν ορίζονται.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Δικαστήρια εκτελέσεως

Τα οριζόμενα στο άρθρο 2(1) Πρωτοδικεία, στο πλαίσιο εκτέλεσης αιτημάτων δικαστικής συνδρομής, έχουν γενική αρμοδιότητα για διεξαγωγή αποδείξεων στο σύνολο των αστικών και εμπορικών υποθέσεων, με βάση την κατά τόπο αρμοδιότητα αυτών.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλα τα αρμόδια Δικαστήρια, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, με βάση την κατά τόπο αρμοδιότητα αυτών (https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2021/10/Protodikeia.pdf).

Άρθρο 4 – Κεντρικό όργανο

Ως Κεντρικό όργανο ορίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (ταχυδρομική δ/νση: Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527, Σημείο Επαφής: κ. Γεώργιος Κούβελας, τηλ.: +30 213 130 7529, +213 130 7480, e-mail address: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Άρθρο 6 – Γλώσσες που γίνονται αποδεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη σύνταξη της παραγγελίας: Ελληνική.

Άρθρο 7 – Μέσα που γίνονται αποδεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Τα τεχνικά μέσα που διαθέτουν, για τη διαβίβαση της παραγγελίας, τα Δικαστήρια που μνημονεύονται στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ τους, καθώς και να αλλάζουν, ανάλογα με τη χρονική περίοδο.

Συνεπώς, συστήνεται προσωπική συνεννόηση, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μεταξύ των αρμοδίων προσώπων του αιτούντος δικαστηρίου και του δικαστηρίου εκτέλεσης, συνεπικουρούμενων, εφόσον προκύψει ανάγκη, από τις Κεντρικές Αρχές. Επίσης, μετά από προηγούμενη συνεννόηση, είναι δυνατή η χρήση εμπορικών εφαρμογών (λ.χ Skype).

Άρθρο 19 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια/-ες αρχή/-ές με αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων- Υπουργείο Δικαιοσύνης, Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (ταχυδρομική δ/νση: Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527, Σημείο Επαφής: κ. Γεώργιος Κούβελας, τηλ.: +30 213 130 7529, +213 130 7480, e-mail address: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Άρθρο 29 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 29 παράγραφος 2

Ο παρών κανονισμός υπερισχύει άλλων διατάξεων που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες διμερείς συμβάσεις, στις οποίες η Ελληνική Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο κράτος:

- Σύμβαση μεταξύ της Ελλάδας και της Γερμανίας «περί αμοιβαίας δικαστικής αντιλήψεως επί υποθέσεων αστικού και εμπορικού δικαίου» της 11.05.1938 (Α.Ν. 1432/1938, ΦΕΚ Α΄399/1938)

- Σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας «περί αμοιβαίων δικαστικών σχέσεων» της 18.6.1959, η οποία κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4009/1959 (Φ.Ε.Κ. 238 Α'/5.11.1959).

- Σύμβαση μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Αυστριακής Δημοκρατίας περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί του πεδίου του αστικού κι εμπορικού δικαίου, που υπογράφτηκε στην Αθήνα, στις 06.12.1965 (ΝΔ 137/1969–ΦΕΚ Α 45/1969).

- Σύμβαση μεταξύ της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας περί δικαστικής αρωγής επί αστικών και ποινικών υποθέσεων, η οποία υπογράφτηκε στο Βουκουρέστι, στις 19.10.1972 (Ν.Δ. 429/1974 –ΦΕΚ Α’ 178/1974)

- Σύμβαση μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας περί δικαστικής αρωγής επί αστικών και ποινικών υποθέσεων, η οποία υπογράφτηκε στην Αθήνα, στις 10.04.1976 (Ν. 841/1978 –ΦΕΚ Α’ 228/1978).

- Σύμβαση δικαστικής αρωγής μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας επί αστικών και ποινικών υποθέσεων, η οποία υπογράφτηκε στη Βουδαπέστη, στις 08.10.1979 (Ν. 1149/1981 -ΦΕΚ Α 117/1981)

- Σύμβαση μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας περί δικαστικής αρωγής επί αστικών και ποινικών υποθέσεων, η οποία υπογράφτηκε στην Αθήνα, στις 24.10.1979 (Ν. 1184/1981 –ΦΕΚ Α 198/1981)

- Σύμβαση δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας, η οποία υπογράφτηκε στην Αθήνα, στις 22.10.1980 και εξακολουθεί να ισχύει μεταξύ Τσεχικής Δημοκρατίας, Σλοβακίας και Ελλάδας (Ν. 1323/1983 –ΦΕΚ Α’ 8/1983)

- Σύμβαση μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελληνικής Δημοκρατίας περί νομικής συνεργασίας σε θέματα αστικού, οικογενειακού, εμπορικού και ποινικού δικαίου, η οποία υπογράφτηκε στη Λευκωσία, στις 05.03.1984 (Ν. 1548/1985 –ΦΕΚ Α΄95/1985)

Άρθρο 31 παράγραφος 4 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Η Ελλάδα δεν προτίθεται να θέσει σε λειτουργία το αποκεντρωμένο σύστημα νωρίτερα από ό,τι απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/06/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.