Διεξαγωγή αποδείξεων (αναδιατύπωση)

Ουγγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 – Αρχές που μπορούν να θεωρηθούν δικαστήρια

Οι συμβολαιογράφοι (σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής και διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής) και οι αρμόδιες για ζητήματα κηδεμονίας αρχές (σε υποθέσεις που αφορούν τη γονική μέριμνα).

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Δικαστήρια εκτελέσεως

Η εκτέλεση παραγγελιών για νομική συνδρομή σχετικά με τη διεξαγωγή αποδείξεων εμπίπτει στη δικαιοδοσία και την αρμοδιότητα του περιφερειακού δικαστηρίου [στη Βουδαπέστη, κεντρικό περιφερειακό δικαστήριο Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság)] στην περιφέρεια του οποίου

α) το προς εξέταση πρόσωπο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ουγγαρία,

β) υπάγεται το αντικείμενο της εξέτασης, ή

γ) μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον πλέον πρακτικό τρόπο η διεξαγωγή αποδείξεων, ιδίως επειδή έχουν εκεί την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους πολλά από τα προς εξέταση πρόσωπα και/ή όταν περισσότερα του ενός υποκείμενα της εξέτασης υπάγονται στην αρμοδιότητα περισσότερων δικαστηρίων.

Άρθρο 4 – Κεντρικό όργανο

Το κεντρικό όργανο του άρθρου  4 παράγραφος 1 είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης:

Ministry of Justice (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Department of Private International Law (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Διεύθυνση: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Ταχυδρομική διεύθυνση: Pf. 2., 1357 Budapest

Τηλ.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Φαξ: +36 1 550 3946

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: nmfo@im.gov.hu.

Άρθρο 6 – Γλώσσες που γίνονται αποδεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Γίνονται δεκτά τα ουγγρικά, τα αγγλικά και τα γερμανικά.

Άρθρο 7 – Μέσα που γίνονται αποδεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Τα έντυπα μπορούν να αποσταλούν στο δικαστήριο ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 19 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια/-ες αρχή/-ές με αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Το κεντρικό όργανο του άρθρου 4 παράγραφος 3 και του άρθρου 19 είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης:

Ministry of Justice (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Department of Private International Law (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Διεύθυνση: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Ταχυδρομική διεύθυνση: Pf. 2., 1357 Budapest

Τηλ.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Φαξ: +36 1 550 3946

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: nmfo@im.gov.hu.

Άρθρο 29 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 29 παράγραφος 2

Η Ουγγαρία δεν έχει συνάψει τέτοιες συμφωνίες με άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 31 παράγραφος 4 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Άνευ αντικειμένου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.