Διεξαγωγή αποδείξεων (αναδιατύπωση)

Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ιρλανδία

Διεξαγωγή αποδείξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 – Αρχές που μπορούν να θεωρηθούν δικαστήρια

Ουδεμία

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Δικαστήρια εκτελέσεως

Περιφερειακό δικαστήριο (District Court), 1ος όροφος

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Τηλ.: (353-01) 888 6152

Φαξ: (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Maeve Foley

Κατά τόπον αρμοδιότητα: εθνική

Άρθρο 4 – Κεντρικό όργανο

Δικαστική Υπηρεσία (Courts Service), 1ος όροφος

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Τηλ.: (353-01) 888 6152

Φαξ: (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Maeve Foley

Κατά τόπον αρμοδιότητα: εθνική

Άρθρο 6 – Γλώσσες που γίνονται αποδεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Τα έντυπα γίνονται δεκτά μόνο στην ιρλανδική και την αγγλική γλώσσα

Άρθρο 7 – Μέσα που γίνονται αποδεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Οι παραγγελίες διαβιβάζονται μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 19 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια/-ες αρχή/-ές με αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

1) Το κομητειακό δικαστήριο (Circuit Court) είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή αποδείξεων στο πλαίσιο παραγγελίας επί της οποίας εφαρμόζεται το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού του Συμβουλίου.

2) Σύμφωνα με την παράγραφο 3, η αρμοδιότητα που απονέμεται στο κομητειακό δικαστήριο (Circuit Court) δυνάμει της παραγράφου 1 ασκείται από τον δικαστικό επιμελητή (county registrar) της κομητείας ή του κομητειακού τομέα όπου ο μάρτυρας του οποίου πρόκειται να ληφθεί η κατάθεση κατοικεί ή ασκεί το επάγγελμα, το εμπόριο, την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τυχόν άλλη απασχόλησή του.

3) Όταν η παραγγελία αφορά περισσότερους του ενός μάρτυρες και η παράγραφος 2 θα απαιτούσε τη διεξαγωγή αποδείξεων από τους εν λόγω μάρτυρες μέσω δικαστικών επιμελητών (county registrars) διαφόρων κομητειών ή κομητειακών τομέων, η αρμοδιότητα που απονέμεται στο κομητειακό δικαστήριο (Circuit Court) δυνάμει της παραγράφου 1 ασκείται, όσον αφορά τη διεξαγωγή αποδείξεων από καθέναν από τους εν λόγω μάρτυρες, από τον δικαστικό επιμελητή (county registrar) που ορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή της Δικαστικής Υπηρεσίας ή από μέλος του προσωπικού της Δικαστικής Υπηρεσίας που μπορεί να εξουσιοδοτήσει ο ίδιος να ενεργήσει για λογαριασμό του.

4) Η Δικαστική Υπηρεσία ορίζεται ως το κεντρικό όργανο του κράτους για τους σκοπούς των άρθρων 4 και 19 του κανονισμού του Συμβουλίου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της παρατίθενται κατωτέρω:

Δικαστική Υπηρεσία (Courts Service), 1ος όροφος

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Τηλ.: (353-01) 888 6152

Φαξ: (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Maeve Foley

Διεύθυνση Επιχειρήσεων του κομητειακού και του περιφερειακού δικαστηρίου

Δικαστική Υπηρεσία (Courts Service),

4ος όροφος Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Τηλ.: +353 1 888 6066/6070

Φαξ: (353-01) 888 60 63

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Treena Hever

Email: CDDirectorate@courts.ie

Διεύθυνση Ανώτερων Δικαστηρίων

Δικαστική Υπηρεσία (Courts Service),

4ος όροφος Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Natasha Whyte

Email: superiorcourtsoperations@courts.ie

Άρθρο 29 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 29 παράγραφος 2

Ουδείς

Άρθρο 31 παράγραφος 4 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Α/Α

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.