Διεξαγωγή αποδείξεων (αναδιατύπωση)

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 – Αρχές που μπορούν να θεωρηθούν δικαστήρια

Άνευ αντικειμένου — υπάρχουν μόνο δικαστήρια.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Δικαστήρια εκτελέσεως

Σύμφωνα με το άρθρο 689 παράγραφος 1 του νόμου για την πολιτική δικονομία, η παραγγελία διεξαγωγής αποδείξεων από ξένη χώρα αποφασίζεται από το περιφερειακό (δημοτικό) δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η πηγή των αναζητούμενων αποδείξεων.

Άρθρο 4 – Κεντρικό όργανο

Ministry of Justice (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Διεύθυνση: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1050

Τηλ.: +371 67036801

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pasts@tm.gov.lv

Ιστότοπος: https://www.tm.gov.lv/lv

Γλώσσες επικοινωνίας: Λετονικά, αγγλικά

Άρθρο 6 – Γλώσσες που γίνονται αποδεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Εκτός από τα έντυπα που συμπληρώνονται στα λετονικά, στη Λετονία γίνονται επίσης δεκτά έντυπα που συμπληρώνονται στα αγγλικά.

Άρθρο 7 – Μέσα που γίνονται αποδεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Οι παραγγελίες διαβιβάζονται ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 19 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια/-ες αρχή/-ές με αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Ministry of Justice (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Διεύθυνση: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1050

Τηλ.: +371 67036801

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pasts@tm.gov.lv

Ιστότοπος: https://www.tm.gov.lv/lv

Γλώσσες επικοινωνίας: Λετονικά, αγγλικά

Άρθρο 29 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 29 παράγραφος 2

Η Λετονία δεν έχει συνάψει συμφωνίες ή διακανονισμούς με κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2.

Άρθρο 31 παράγραφος 4 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Άνευ αντικειμένου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/07/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.