Διεξαγωγή αποδείξεων (αναδιατύπωση)

Λιθουανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Λιθουανία

Διεξαγωγή αποδείξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 – Αρχές που μπορούν να θεωρηθούν δικαστήρια

Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, μόνο τα λιθουανικά δικαστήρια είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή αποδείξεων για τους σκοπούς δικαστικών διαδικασιών σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Δικαστήρια εκτελέσεως

Τα δικαστήρια εκτελέσεως είναι τα πρωτοβάθμια δικαστήρια:

— τα τοπικά δικαστήρια και, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, τα περιφερειακά δικαστήρια.

Αστικές υποθέσεις που μπορούν να εκδικαστούν από περιφερειακά δικαστήρια

Τα περιφερειακά δικαστήρια, ενεργώντας ως πρωτοβάθμια δικαστήρια, εκδικάζουν αστικές υποθέσεις:

1) για διαφορές αξίας άνω των σαράντα χιλιάδων ευρώ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων οικογενειακού δικαίου, εργασιακών σχέσεων ή αποζημίωσης για ηθική βλάβη·

2) που αφορούν τις ηθικές έννομες σχέσεις στο πλαίσιο του δικαιώματος του δημιουργού·

3) που αφορούν έννομες σχέσεις που απορρέουν από δημόσιο διαγωνισμό για μη στρατιωτικούς σκοπούς·

4) που αφορούν πτώχευση και αναδιάρθρωση, εξαιρουμένων υποθέσεων που αφορούν πτώχευση φυσικών προσώπων·

5) με διάδικο αλλοδαπό κράτος

6) για απαιτήσεις που αφορούν την αναγκαστική πώληση μετοχών (συμμετοχών, μετοχών)·

7) για απαιτήσεις που αφορούν έρευνα σχετικά με τις δραστηριότητες νομικής οντότητας·

8) για αποζημίωση για υλική ζημία και ηθική βλάβη κατά παράβαση κεκτημένων δικαιωμάτων ασθενών·

9) οι οποίες, σύμφωνα με τον νόμο, εκδικάζονται από τα περιφερειακά δικαστήρια ως πρωτοβάθμια δικαστήρια.

Αστικές υποθέσεις που μπορούν να εκδικαστούν μόνο από το περιφερειακό δικαστήριο Βίλνιους

Το περιφερειακό δικαστήριο Βίλνιους, ενεργώντας ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο, έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκδίκαση αστικών υποθέσεων:

1) που αφορούν διαφορές βάσει του λιθουανικού νόμου για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας·

2) που αφορούν διαφορές βάσει του λιθουανικού νόμου για τα εμπορικά σήματα·

3) που αφορούν την αίτηση υιοθεσίας από πολίτη της Δημοκρατίας της Λιθουανίας που διαμένει μόνιμα στην αλλοδαπή, αλλοδαπού ή ανιθαγενή, για την υιοθεσία πολίτη της Δημοκρατίας της Λιθουανίας που διαμένει στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, καθώς και αιτήσεων προσώπων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στη Δημοκρατία της Λιθουανίας για την υιοθεσία πολίτη της Δημοκρατίας της Λιθουανίας που διαμένει στην αλλοδαπή·

4) οι οποίες, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, εκδικάζονται αποκλειστικά από το περιφερειακό δικαστήριο Βίλνιους ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700·

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-veiklos-teritoriju-sarasas/1866

Άρθρο 4 – Κεντρικό όργανο

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania (Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας)

Gedimino pr. 30

LT-01104 Vilnius

Τηλέφωνο: + 370 600 38 904

Φαξ: +370 5 262 59 40

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: rastine@tm.lt

Άρθρο 6 – Γλώσσες που γίνονται αποδεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Εκτός από τα λιθουανικά, η Δημοκρατία της Λιθουανίας δέχεται έντυπα συμπληρωμένα στα αγγλικά.

Άρθρο 7 – Μέσα που γίνονται αποδεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Εάν η διαβίβαση δεν είναι δυνατή λόγω διαταραχής του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ, οι αιτήσεις και άλλες κοινοποιήσεις μπορούν να διαβιβάζονται ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 19 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια/-ες αρχή/-ές με αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania (Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας)

Gedimino pr. 30
LT-01104 Vilnius

Τηλέφωνο: + 370 600 38 904

Φαξ: +370 5 262 59 40

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: rastine@tm.lt

Άρθρο 29 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 29 παράγραφος 2

Η Λιθουανία δεν έχει συνάψει συμφωνίες ή διακανονισμούς του άρθρου 29 παράγραφος 2 με κράτη μέλη για τη διευκόλυνση της περαιτέρω διεξαγωγής αποδείξεων.

Άρθρο 31 παράγραφος 4 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

-
Τελευταία επικαιροποίηση: 09/03/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.