Διεξαγωγή αποδείξεων (αναδιατύπωση)

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Λουξεµβούργο

Διεξαγωγή αποδείξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 – Αρχές που μπορούν να θεωρηθούν δικαστήρια

Στο Λουξεμβούργο, μόνο οι δικαστικές αρχές είναι αρμόδιες για τη συλλογή των αποδείξεων στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Δικαστήρια εκτελέσεως

Τα στοιχεία των αρμόδιων δικαστηρίων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

Juridictions judiciaires - Organisation de la justice - La Justice - Luxembourg (public.lu). (Δικαστικές αρχές – Οργάνωση της δικαιοσύνης — Δικαιοσύνη — Λουξεμβούργο)

Άρθρο 4 – Κεντρικό όργανο

Το κεντρικό όργανο είναι το εξής:

Parquet Général (Γενική Εισαγγελία)
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Τηλέφωνο: (352) 47 59 81-2329
Φαξ: (352) 47 05 50
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: parquet.general@justice.etat.lu

Άρθρο 6 – Γλώσσες που γίνονται αποδεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Το Λουξεμβούργο δέχεται τη συμπλήρωση του εντύπου της παραγγελίας εκτός από τα γαλλικά και στα γερμανικά.

Άρθρο 7 – Μέσα που γίνονται αποδεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Μέσα διαβίβασης που είναι αποδεκτά από το Λουξεμβούργο:

  • συμβατικό ταχυδρομείο
  • φαξ

Άρθρο 19 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια/-ες αρχή/-ές με αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Το κεντρικό όργανο είναι το εξής:

Parquet Général (Γενική Εισαγγελία)

Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Τηλέφωνο: (352) 47 59 81-2329
Φαξ: (352) 47 05 50
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: parquet.general@justice.etat.lu

Άρθρο 29 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 29 παράγραφος 2

  • Σύμβαση της 17ης Μαρτίου 1972 μεταξύ του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και της Δημοκρατίας της Αυστρίας, πρόσθετη στη σύμβαση της Χάγης της 1ης Μαρτίου 1954 περί πολιτικής δικονομίας.
  • Ανταλλαγή δηλώσεων της 23ης Ιουλίου 1956 μεταξύ Γαλλίας και Λουξεμβούργου περί διαβίβασης αιτήσεων για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων.

Άρθρο 31 παράγραφος 4 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Άνευ αντικειμένου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/11/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.