Διεξαγωγή αποδείξεων (αναδιατύπωση)

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Μάλτα

Διεξαγωγή αποδείξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 – Αρχές που μπορούν να θεωρηθούν δικαστήρια

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Δικαστήρια εκτελέσεως

1. Πρώτο τμήμα του Πολιτικού Δικαστηρίου [Prim'Awla tal-Qorti Ċivili] — το οποίο έχει γενική δικαιοδοσία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις που δεν ανατίθενται προς εκδίκαση από άλλο δικαστήριο βάσει ειδικής διάταξης δικαίου. Το πρώτο τμήμα του Πολιτικού Δικαστηρίου είναι επίσης αρμόδιο να εκδικάζει υποθέσεις δικαστικού ελέγχου διοικητικών προσφυγών· δράσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα· αιτήσεις που αφορούν ζητήματα απροσδιόριστης αξίας και ζητήματα εμπράγματων δικαιωμάτων·

2. Πολιτικό Δικαστήριο (Εμπορικό Τμήμα) — το οποίο έχει ειδική δικαιοδοσία για εμπορικές υποθέσεις·

3. Πολιτικό Δικαστήριο (Τμήμα Οικογενειακών υποθέσεων) — το οποίο έχει ειδική δικαιοδοσία για οικογενειακές υποθέσεις·

4. Πολιτικό Δικαστήριο (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας ) — το οποίο έχει ειδική δικαιοδοσία για μη αμφισβητούμενες υποθέσεις. Καθήκον του είναι να εποπτεύει και να προστατεύει ορισμένα δικαιώματα και συμφέροντα, τα οποία δεν ασκούνται από το πρόσωπο στο οποίο ανήκει το δικαίωμα ή το συμφέρον·

5. Πολιτικό Δικαστήριο (Τμήμα Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων) — το οποίο έχει ειδική δικαιοδοσία να εκδικάζει εμπράγματες αγωγές, να ανακτά προϊόντα εγκλήματος ή να δημεύει περιουσιακά στοιχεία που δεν βασίζονται σε καταδικαστική απόφαση του κράτους ή κρατικής οντότητας·

6. Κατώτερο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο [Qorti tal-Maġistrati- Magistrates Court] (Μάλτα) — το οποίο έχει ειδική δικαιοδοσία να εκδικάζει αστικές αξιώσεις έως το ποσό των 15 000 EUR κατά προσώπων που διαμένουν ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε τμήμα της Νήσου της Μάλτας·

7. Κατώτερο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο [Qorti tal-Maġistrati- Magistrates Court] (Γκόζο), ανώτερη δικαιοδοσία — το οποίο έχει ειδική δικαιοδοσία να εκδικάζει όλες τις αξιώσεις κατά προσώπων που διαμένουν ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις Νήσους Γκόζο ή Κομίνο, οι οποίες θα είχαν κριθεί από το πρώτο τμήμα του Πολιτικού Δικαστηρίου (Τμήμα Οικογενειακών Υποθέσεων) ή από το Πολιτικό Δικαστήριο (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας)·

8. Κατώτερο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο [Qorti tal-Maġistrati- Magistrates Court] (Γκόζο), κατώτερη δικαιοδοσία — το οποίο έχει ειδική δικαιοδοσία να εκδικάζει όλες τις αξιώσεις έως το ποσό των 15 000 EUR κατά προσώπων που διαμένουν ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις Νήσους Γκόζο ή Κομίνο·

9. Δικαστήριο Μικροδιαφορών — το οποίο έχει ειδική δικαιοδοσία να εκδικάζει όλες τις χρηματικές αξιώσεις που δεν υπερβαίνουν τα 5 000 EUR

Άρθρο 4 – Κεντρικό όργανο

Εισαγγελία

16, Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli,

Valletta VLT1311

Τηλέφωνο: +35622265000

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@stateadvocate.mt

Άρθρο 6 – Γλώσσες που γίνονται αποδεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Αγγλικά.

Άρθρο 7 – Μέσα που γίνονται αποδεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Συστημένη επιστολή.

Άρθρο 19 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια/-ες αρχή/-ές με αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Τα δικαστήρια της Μάλτας είναι οι αρμόδιες αρχές για την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων.

Διεύθυνση: Il-Qrati tal-Ġustizzja ta' Malta

Triq ir-Repubblika

Valletta VLT1112

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:info.courts@courtservices.mt

Άρθρο 29 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 29 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 31 παράγραφος 4 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Άνευ αντικειμένου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/07/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.