Διεξαγωγή αποδείξεων (αναδιατύπωση)

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

Άρθρο 2 παράγραφος 1 – Αρχές που μπορούν να θεωρηθούν δικαστήρια

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για έναν κατάλογο όλων των αρμόδιων δικαστηρίων στις Κάτω Χώρες σε σχέση με το εν λόγω άρθρο.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Δικαστήρια εκτελέσεως

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Το όνομα και η διεύθυνση της αρμόδιας αρχής:

Rechtbank ’s-Gravenhage (Περιφερειακό Δικαστήριο, Χάγη)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage

Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage

Τηλ. 070 362 2200

Άρθρο 4 – Κεντρικό όργανο

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Το όνομα και η διεύθυνση του κεντρικού οργάνου που θα εκτελέσει τα καθήκοντα που προβλέπονται στον κανονισμό:

Raad voor de Rechtspraak (Δικαστικό Συμβούλιο)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Τηλ. 070 361 6161

Το Δικαστικό Συμβούλιο είναι το μόνο κεντρικό όργανο και, ως εκ τούτου, είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων σε όλες τις υποθέσεις.

Άρθρο 6 – Γλώσσες που γίνονται αποδεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές όσον αφορά το έντυπο που προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού είναι η αγγλική και η ολλανδική.

Άρθρο 7 – Μέσα που γίνονται αποδεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Το μέσο διαβίβασης που γίνεται δεκτό από τις Κάτω Χώρες είναι το ταχυδρομείο. Άλλες πιθανές ρυθμίσεις μπορούν να καθοριστούν με γενική διοικητική εντολή.

Άρθρο 19 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια/-ες αρχή/-ές με αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Το όνομα και η διεύθυνση της αρμόδιας αρχής:

Raad voor de Rechtspraak (Δικαστικό Συμβούλιο)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Τηλ. 070 361 6161

Άρθρο 29 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 29 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 31 παράγραφος 4 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Προς προσδιορισμό.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.