Διεξαγωγή αποδείξεων (αναδιατύπωση)

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 – Αρχές που μπορούν να θεωρηθούν δικαστήρια

Οι συμβολαιογράφοι είναι οι λοιπές αρχές για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 1 [σε διαδικασίες κληρονομικής διαδοχής και σε διαδικασίες που αποσκοπούν στην ανασύσταση απολεσθέντος ή καταστραφέντος νομικού εγγράφου, όπως είναι ο τίτλος ιδιοκτησίας (konanie o umorení listiny)].

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Δικαστήρια εκτελέσεως

Τα περιφερειακά δικαστήρια (okresné súdy) ή τα δημοτικά δικαστήρια (mestské súdy) στην περιφέρεια των οποίων πρόκειται να διεξαχθούν οι ζητούμενες αποδείξεις, με τα ακόλουθα δικαστήρια εκτελέσεως:

-          για υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και οικογενειακής κατάστασης, αρμόδιο δικαστήριο για όλες τις περιφέρειες της Μπρατισλάβας είναι το δικαστήριο II της πόλης της Μπρατισλάβας (Mestský súd Bratislava II)·

-          για εμπορικές υποθέσεις, αρμόδιο δικαστήριο για όλες τις περιφέρειες της Μπρατισλάβας και για τις περιφέρειες Malacky και Pezinok είναι το δικαστήριο III της πόλης της Μπρατισλάβας (Mestský súd Bratislava III)·

-          για λοιπές υποθέσεις αρμόδιο δικαστήριο για όλες τις περιφέρειες της Μπρατισλάβας είναι το δικαστήριο IV της πόλης της Μπρατισλάβας (Mestský súd Bratislava IV).

Άρθρο 4 – Κεντρικό όργανο

Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovak Republic

Τηλέφωνο: (421) 2 888 91 111

Φαξ: (421) 2 888 91 604

Email: civil.inter.coop@justice.sk

Ιστότοπος: https://www.justice.gov.sk/

Γνώσεις γλωσσών: Σλοβακικά, τσεχικά και αγγλικά.

Άρθρο 6 – Γλώσσες που γίνονται αποδεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Σλοβακικά και τσεχικά.

Άρθρο 7 – Μέσα που γίνονται αποδεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Οι σλοβακικές αρχές δέχονται τις παραγγελίες γραπτώς, σε έντυπη μορφή.

Άρθρο 19 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια/-ες αρχή/-ές με αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας

Τμήμα Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovak Republic

Τηλ.: (421) 2 888 91 111

Φαξ: (421) 2 888 91 604

Email: civil.inter.coop@justice.sk

Ιστότοπος: https://www.justice.gov.sk/

Άρθρο 29 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 29 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 31 παράγραφος 4 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Άνευ αντικειμένου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.