Διεξαγωγή αποδείξεων (αναδιατύπωση)

Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 – Αρχές που μπορούν να θεωρηθούν δικαστήρια

Μόνο τα δικαστήρια είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή αποδείξεων για τους σκοπούς των δικαστικών διαδικασιών και της εφαρμογής του κανονισμού.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Δικαστήρια εκτελέσεως

Τα δικαστήρια που μπορούν να διεξάγουν αποδείξεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό είναι τα τοπικά δικαστήρια.

Άρθρο 4 – Κεντρικό όργανο

Η κεντρική αρχή για την εφαρμογή του κανονισμού είναι:

Ministry of Justice (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Τηλ.: (+386)1 369 53 94

Φαξ: (+386)1 369 52 33

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gp.mp@gov.si

Άρθρο 6 – Γλώσσες που γίνονται αποδεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Τα έντυπα του παραρτήματος I μπορούν να υποβληθούν στα σλοβενικά ή στα αγγλικά.

Άρθρο 7 – Μέσα που γίνονται αποδεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Όταν η παραλαβή των παραγγελιών εμπίπτει στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού, οι παραγγελίες αποστέλλονται ταχυδρομικώς, καθώς και με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς και φαξ.

Άρθρο 19 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια/-ες αρχή/-ές με αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Αρμόδια αρχή για την παραλαβή παραγγελιών για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων στη Σλοβενία είναι:

Ministry of Justice (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Τηλ.: (+386)1 369 53 94

Φαξ: (+386)1 369 52 33

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gp.mp@gov.si

Άρθρο 29 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 29 παράγραφος 2

Η συνθήκη μεταξύ της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τη δικαστική συνδρομή σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, της 7ης Φεβρουαρίου 1994.

Άρθρο 31 παράγραφος 4 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Άνευ αντικειμένου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/03/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.