Διεξαγωγή αποδείξεων (αναδιατύπωση)

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ισπανία

Διεξαγωγή αποδείξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 – Αρχές που μπορούν να θεωρηθούν δικαστήρια

Δεν εφαρμόζεται

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Δικαστήρια εκτελέσεως

Δικαστές (Jueces o magistrados de Juzgados y Tribunales).

Στο πλαίσιο του ισπανικού δικαστικού συστήματος, οι αρχές που ορίζονται από την Ισπανία ως «παραλήπτρια αρχή» [Decanatos y Servicios comunes procesales (δικαστήρια και κεντρικές υπηρεσίες αρμόδιες για διαδικαστικά θέματα)] διαβιβάζουν την παραγγελία στην αρχή που είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή των αποδείξεων.

Άρθρο 4 – Κεντρικό όργανο

Το κεντρικό όργανο για την Ισπανία είναι η Γενική Υποδιεύθυνση Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional (Γενική Υποδιεύθυνση Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας).

Ministerio de Justicia (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

C/ San Bernardo, 62

CP-28015 Madrid

Φαξ: 34 91 390 44 57

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

Άρθρο 6 – Γλώσσες που γίνονται αποδεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Η Ισπανία δέχεται τη σύνταξη της παραγγελίας και των κοινοποιήσεων που προβλέπονται στον κανονισμό στην ισπανική ή πορτογαλική γλώσσα.

Άρθρο 7 – Μέσα που γίνονται αποδεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Όσον αφορά τα μέσα παραλαβής που είναι επί του παρόντος διαθέσιμα, τα δικαστήρια έχουν στη διάθεσή τους μέσα πληροφορικής και τηλεματικής για τη διενέργεια των δικαστικών πράξεων. Ελλείψει ηλεκτρονικών μέσων, οι παραγγελίες και τα έγγραφα διαβιβάζονται και παραλαμβάνονται ταχυδρομικώς.

Άρθρο 19 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια/-ες αρχή/-ές με αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Οι δικαστές των αρμόδιων δικαστηρίων στον τόπο διεξαγωγής των αποδείξεων.

Άρθρο 29 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 29 παράγραφος 2

Χωρίς σχόλιο

Άρθρο 31 παράγραφος 4 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Χωρίς σχόλιο

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.