Διεξαγωγή αποδείξεων (αναδιατύπωση)

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σουηδία

Διεξαγωγή αποδείξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 – Αρχές που μπορούν να θεωρηθούν δικαστήρια

Α/Α

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Δικαστήρια εκτελέσεως

Περιφερειακά δικαστήρια (Tingsrätter)

Άρθρο 4 – Κεντρικό όργανο

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Τμήμα ποινικών υποθέσεων και διεθνούς δικαστικής συνεργασίας

Κεντρική αρχή

S-103 33 Στοκχόλμη

Τηλ.: + 46 8 405 45 00

Φαξ: +46 8 405 46 76

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ju.birs@gov.se

Άρθρο 6 – Γλώσσες που γίνονται αποδεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Εκτός από τα σουηδικά, γίνονται δεκτά και τα αγγλικά για τη συμπλήρωση των εντύπων που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 7 – Μέσα που γίνονται αποδεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Α/Α

Άρθρο 19 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια/-ες αρχή/-ές με αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Τμήμα ποινικών υποθέσεων και διεθνούς δικαστικής συνεργασίας

Κεντρική αρχή

S-103 33 Στοκχόλμη

Τηλ.: + 46 8 405 45 00

Φαξ: +46 8 405 46 76

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ju.birs@gov.se

Άρθρο 29 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 29 παράγραφος 2

Δεν διατηρούνται συμφωνίες ή ρυθμίσεις.

Άρθρο 31 παράγραφος 4 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Α/Α

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.