Διεξαγωγή αποδείξεων (αναδιατύπωση)

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό 2020/1783

Γενικές πληροφορίες

Ο κανονισμός (EΕ) 2020/1783, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (διεξαγωγή αποδείξεων) (αναδιατύπωση), αποσκοπεί στη βελτίωση, την απλούστευση και την επιτάχυνση της συνεργασίας μεταξύ των δικαστηρίων κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων. Ο κανονισμός αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 από την 1η Ιουλίου 2022.

Ωστόσο, το αποκεντρωμένο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ), ως μέσο επικοινωνίας που θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για τη διαβίβαση και την παραλαβή των παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων, θα αρχίσει να εφαρμόζεται μόνο από την 1η Μαΐου 2025 [την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου των τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στο άρθρο 25 (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1783)].

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Δανίας. Μεταξύ της Δανίας και των άλλων κρατών μελών εφαρμόζεται η σύμβαση της Χάγης, του 1970, για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στην αλλοδαπή σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.

Ο κανονισμός προβλέπει τρεις τρόπους διεξαγωγής αποδείξεων μεταξύ των κρατών μελών: διεξαγωγή αποδείξεων μέσω του δικαστηρίου εκτέλεσης, απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων από το αιτούν δικαστήριο και διεξαγωγή αποδείξεων μέσω διπλωματικών ή προξενικών υπαλλήλων.

Το αιτούν δικαστήριο είναι το δικαστήριο —ή άλλη αρμόδια αρχή αν έχει γνωστοποιηθεί από το οικείο κράτος μέλος— στο οποίο η υπόθεση έχει αρχίσει να εκδικάζεται ή πρόκειται να εκδικαστεί. Το δικαστήριο εκτέλεσης είναι το αρμόδιο δικαστήριο άλλου κράτους μέλους για τη διεξαγωγή αποδείξεων. Το κεντρικό όργανο είναι αρμόδιο για την παροχή πληροφοριών και την αναζήτηση λύσεων για κάθε δυσχέρεια που μπορεί να προκύψει σε σχέση με μια παραγγελία.

Ο κανονισμός προβλέπει δεκατέσσερα έντυπα.

Στην ευρωπαϊκή πύλη e-Justice θα βρείτε πληροφορίες για την εφαρμογή του κανονισμού, καθώς και ένα εύχρηστο εργαλείο για τη συμπλήρωση των εντύπων.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

Σύμβαση της Χάγης, της 18ης Μαρτίου 1970, για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στην αλλοδαπή σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Διεξαγωγή αποδείξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία
Τελευταία επικαιροποίηση: 22/02/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.