Tõendite kogumine (uuesti sõnastatud)

Liikmesriikide teave seoses määrusega 2020/1783 ja asjaomased veebivormid

Üldine teave

Määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades) (tõendite kogumine) (uuesti sõnastatud) eesmärk on parandada, lihtsustada ja kiirendada liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel. Selle määrusega asendatakse alates 1. juulist 2022 nõukogu määrus (EÜ) nr 1206/2001.

Detsentraliseeritud IT-süsteemi kui kohustuslikku sidevahendit, mida kasutatakse taotluste, vormide ja muu teabevahetuse edastamiseks ja vastuvõtmiseks, hakatakse siiski kohaldama alles 1. maist 2025 (selle kuu esimene päev, mis järgneb kolme aasta möödumisele artiklis 25 osutatud rakendusakti jõustumise kuupäevast (üksikasjalikum teave on esitatud määruse (EL) 2020/1783 artiklis 35).

Kõnealust määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, välja arvatud Taani. Taani ja teiste liikmesriikide vahelistele suhetele kohaldatakse 1970. aasta tsiviil- ja kaubandusasjades välisriigis tõendite kogumise Haagi konventsiooni.

Määrusega on liikmesriikide vaheliseks tõendite kogumiseks ette nähtud kolm viisi: tõendite kogumine taotluse saanud kohtu kaudu, tõendite vahetu kogumine taotleva kohtu poolt ja tõendite kogumine diplomaatiliste esindajate ning konsulaarametnike poolt.

Taotlev kohus on kohus või muu pädev asutus (kui sellest on teatanud asjaomane liikmesriik), kus menetlus on alustatud või kus seda kavandatakse. Taotluse saanud kohus on teise liikmesriigi kohus, kes on pädev koguma tõendeid. Keskasutuse ülesanne on anda teavet ja lahendada probleeme, mis võivad seoses taotlusega tekkida.

Määrusega on nähtud ette neliteist vormi.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist leiate teavet määruse kohaldamise kohta ja kasutajasõbraliku vahendi vormide täitmiseks.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Seotud lingid

Nõukogu 28. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades

18. märtsi 1970. aasta tsiviil- ja kaubandusasjades välisriigis tõendite kogumise Haagi konventsioon


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed
Viimati uuendatud: 22/02/2023

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.