Tõendite kogumine (uuesti sõnastatud)

Bulgaaria

Sisu koostaja:
Bulgaaria

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Bulgaaria

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 – Ametiasutused ja ametiisikud, keda võib käsitada kohtuna

Kohtud.

Artikli 3 lõige 2 – Taotluse saanud kohtud

Tõendite kogumise taotlus tuleks saata sellele rajoonikohtule (rayonen sad), kelle tööpiirkonnas tahetakse tõendeid koguda.

Artikkel 4 – Keskasutus

Министерството на правосъдието (justiitsministeerium)

Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” (rahvusvahelise õigusalase koostöö ja Euroopa asjade osakond)

Отдел "Сътрудничество по гражданскоправни въпроси“ (tsiviilasjades tehtava rahvusvahelise koostöö üksus)

Tel.: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Faks: +3592 9809223

E-post: civil@justice.government.bg

Aadress: ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bulgaaria

Artikkel 6 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje bulgaaria keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Teiste liikmesriikide esitatavad tõendite ja ütluste kogumise taotlused tuleks koostada bulgaaria keeles või neile tuleks lisada tõlge bulgaaria keelde.

Artikkel 7 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Rajoonikohtu võtavad vastu tõendite kogumise taotlusi ja muid teatisi, mis on saadetud posti teel.

Artikkel 19 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje bulgaaria keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Kohus, kes on pädev andma loa tõendite vahetuks kogumiseks Bulgaaria Vabariigis, on see regionaalne kohus (okrazhen sad), kelle tööpiirkonnas tõendeid kogutakse.

Artikkel 29 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 29 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje bulgaaria keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Bulgaaria Vabariik ei rakenda ega ole sõlminud teiste ELi liikmesriikidega käesoleva määrusega kooskõlas olevaid rahvusvahelisi lepinguid või kokkuleppeid tõendite kogumise hõlbustamiseks.

Määrus on ülimuslik Bulgaaria Vabariigi ja teiste liikmesriikide vahel sõlmitud lepingute suhtes selles osas, mis puudutab tõendite kogumist tsiviil- ja kaubandusasjades.

Artikli 31 lõige 4 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Praeguse seisuga ei ole Bulgaarial kavas võtta detsentraliseeritud IT-süsteemi kasutusele nõutust varem.

Viimati uuendatud: 10/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.