Tõendite kogumine (uuesti sõnastatud)

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Horvaatia

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 – Ametiasutused ja ametiisikud, keda võib käsitada kohtuna

Ei kohaldata.

Artikli 3 lõige 2 – Taotluse saanud kohtud

Kohus, kes on pädev tõendeid koguma, on see esimese astme kohus (općinski sud), kelle tööpiirkonnas menetlustoimingud tuleb teha.

Artikkel 4 – Keskasutus

Horvaatia Vabariigi justiits- ja avaliku halduse ministeerium (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Telefon: +385 1 371 40 00

Veebisait: https://mpu.gov.hr/

Artikkel 6 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Horvaatia aktsepteerib inglise keeles täidetud vorme.

Artikkel 7 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Taotlused ja muu teave tuleb edastada e-posti teel.

Artikkel 19 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Horvaatia Vabariigi justiits- ja avaliku halduse ministeerium (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Telefon: +385 1 371 40 00

Veebisait: https://mpu.gov.hr/

Artikkel 29 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 29 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Horvaatia Vabariigi ja Sloveenia Vabariigi vaheline 7. veebruari 1994. aasta leping õigusabi kohta tsiviil- ja kriminaalasjades.

Artikli 31 lõige 4 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Horvaatial ei ole võimalik võtta detsentraliseeritud IT-süsteemi kasutusele varem, kui on nõutud kõnealuses määruses.

Viimati uuendatud: 02/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.