Tõendite kogumine (uuesti sõnastatud)

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Küpros

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 – Ametiasutused ja ametiisikud, keda võib käsitada kohtuna

Küprosel on kohtud määruse artikli 2 lõike 1 tähenduses ainsad ametiasutused, mis on pädevad koguma tõendeid tsiviil- ja kaubandusasjades.

Artikli 3 lõige 2 – Taotluse saanud kohtud

Kohtud, mis on pädevad määruse alusel tõendeid koguma, (edaspidi „taotluse saanud kohus“) on Küprose esimese astme kohtud (Επαρχιακά Δικαστήρια), nimelt Nicosia kohus, Limassoli kohus, Larnaca kohus, Famagusta kohus ja Paphose kohus. Kohtu territoriaalne pädevus piirdub kohtu tööpiirkonnaga.

Artikkel 4 – Keskasutus

Küprose keskasutus on justiits- ja avaliku korra ministeerium, mille territoriaalne pädevus on üleriigiline. Samuti on ministeerium keskasutuseks, kes vastutab tõendite otse kogumise taotluste kohta otsuste tegemise eest. Keskasutuse aadress on:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy

Artikkel 6 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

I lisas esitatud vorme võetakse vastu kreeka ja inglise keeles.

Artikkel 7 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Määruse artikli 7 lõikes 4 nimetatud tehnilise probleemi või süsteemi häire korral võib taotlusi saata ja vastu võtta e-posti, posti ja faksi teel.

Artikkel 19 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Keskasutus, kes vastutab tõendite otse kogumise taotluste kohta otsuste tegemise eest, on justiits- ja avaliku korra ministeerium, kelle territoriaalne pädevus on üleriigiline. Keskasutuse aadress on:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy

Artikkel 29 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 29 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Küpros on 1970. aasta välisriigis tõendite kogumise Haagi konventsiooni osalisriik. Küprosel ei ole kavas sõlmida määruse artikli 29 lõikes 2 osutatud lepinguid või kokkuleppeid.

Artikli 31 lõige 4 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Küprosel ei ole kavas võtta detsentraliseeritud IT-süsteemi kasutusele nõutust varem.

Viimati uuendatud: 26/06/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.