Tõendite kogumine (uuesti sõnastatud)

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Tšehhi

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 – Ametiasutused ja ametiisikud, keda võib käsitada kohtuna

Tšehhi Vabariigis selliseid asutusi ei ole.

Artikli 3 lõige 2 – Taotluse saanud kohtud

Piirkondlikud kohtud (okresní soudy) (Prahas: obvodní soudy, Brnos: Městský soud).

Artikkel 4 – Keskasutus

Justiitsministeerium (Ministerstvo spravedlnosti)

Rahvusvahelise tsiviilõiguse osakond

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Telefon: +420-221-997-111

Faks: +420-224-919-927

E-post: posta@msp.justice.cz

Artikkel 6 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Aktsepteeritavad keeled: tšehhi, slovaki ja inglise.

Artikkel 7 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Vastu võetakse taotlusi, mis on saadetud posti, faksi või e-postiga.

Artikkel 19 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Justiitsministeerium (Ministerstvo spravedlnosti)

Rahvusvahelise tsiviilõiguse osakond

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Telefon: +420-221-997-111

Faks: +420-224-919-927

E-post: posta@msp.justice.cz

Artikkel 29 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 29 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Ei kohaldata.

Artikli 31 lõige 4 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata.
Viimati uuendatud: 03/06/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.