Tõendite kogumine (uuesti sõnastatud)

Eesti

Sisu koostaja:
Eesti

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Eesti

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 – Ametiasutused ja ametiisikud, keda võib käsitada kohtuna

Eesti notar loetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/1783, mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine) (uuesti sõnastatud), artikli 2 punkti 1 tähenduses kohtuks pärimisasja menetlemisel.

Artikli 3 lõige 2 – Taotluse saanud kohtud

Maakohtud

Artikkel 4 – Keskasutus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/1784 artikli 4 alusel täidab keskasutuse ülesandeid Justiitsministeerium.

Kontaktandmed:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 620 8183

Faks: +372 620 8109

E-post:  central.authority@just.ee

https://www.just.ee

Artikkel 6 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/1783 artikli 6 alusel aktsepteeritakse Eestis nii eesti kui ka inglise keeles koostatud tüüpvorme.

Artikkel 7 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Taotlused võib saata posti, faksi või e-postiga.

Artikkel 19 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/1783 artikli 4 lõike 3 alusel täidab keskasutuse ülesandeid Justiitsministeerium. Justiitsministeerium määratakse asutuseks, kes otsustab määruse artikli 19 alusel esitatud taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise.

Kontaktandmed:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 620 8183

Faks: +372 620 8109

E-post:  central.authority@just.ee

https://www.just.ee

Artikkel 29 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 29 lõikes 2 sätestatud tingimustega

-      Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vaheline leping õigusabi osutamise ja õigussuhete kohta tsiviil-, töö- ning kriminaalasjades;

-      Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi õigusabi ja õigussuhete leping.


Artikli 31 lõige 4 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

-

Viimati uuendatud: 30/06/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.