Tõendite kogumine (uuesti sõnastatud)

Soome

Sisu koostaja:
Soome

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Soome

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 – Ametiasutused ja ametiisikud, keda võib käsitada kohtuna

Soomes selliseid asutusi ei ole.

Artikli 3 lõige 2 – Taotluse saanud kohtud

Taotluse saanud asutused on esimese astme kohtud.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 4 – Keskasutus

Määruse artikli 3 lõikes 1 osutatud keskasutus on justiitsministeerium. Ministeeriumi kohtualluvus hõlmab kogu riiki. Keskasutus (st justiitsministeerium) määratakse määruse artikli 4 lõikes 3 viidatud pädevaks ametiasutuseks, kes vastutab tõendite otse kogumisega seotud taotlusi käsitlevate otsuste eest vastavalt määruse artiklile 19. Kontaktandmed on järgmised.

Külastusaadress:

Oikeusministeriö (justiitsministeerium)

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Postiaadress:

Oikeusministeriö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Telefon: (358-9) 16 06 76 28

Faks: (358-9) 16 06 75 24

E-posti aadress: central.authority.om@gov.fi

Artikkel 6 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Keeled: soome, rootsi ja inglise keel.

Artikkel 7 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Taotlused võib saata posti, faksi või e-postiga.

Artikkel 19 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Justiitsministeerium

Külastusaadress:

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Postiaadress:

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Telefon: (358-9) 16 06 76 28

Faks: (358-9) 16 06 75 24

E-posti aadress: central.authority.om@gov.fi

Artikkel 29 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 29 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Ei kohaldata.

Artikli 31 lõige 4 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

-
Viimati uuendatud: 08/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.