Tõendite kogumine (uuesti sõnastatud)

Prantsusmaa

Sisu koostaja:
Prantsusmaa

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Prantsusmaa

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 – Ametiasutused ja ametiisikud, keda võib käsitada kohtuna

Ainult kohtunik võib poolte taotlusel või omal algatusel esitada taotluse tõendite kogumiseks tsiviil- ja kaubandusasjades, et teha või määrata menetlustoiminguid, mida ta peab vajalikuks.

Artikli 3 lõige 2 – Taotluse saanud kohtud

Tsiviil- ja kaubandusasju puudutavaid tõendite kogumise taotlusi on pädevad täitma üksnes esimese astme kohtud (tribunaux judiciaires).

Territoriaalselt on pädev see esimese astme kohus, kelle tööpiirkonnas tõendite kogumise taotlus tuleb täita.

Pädeva kohtu ja selle kontaktandmed leiab Euroopa e-õiguskeskkonna veebisaidilt.

Artikkel 4 – Keskasutus

Prantsusmaa on otsustanud määrata riiklikul tasandil ainult ühe pädeva asutuse. See on justiitsministeeriumi vastastikuse abistamise, rahvusvahelise eraõiguse ja Euroopa õiguse osakond (Département de l’entraide, du droit international privé et européen, DEDIPE), mille kontaktandmed on järgmised:

Aadress:
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Telefon: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Faks: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-posti aadress: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikkel 6 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Esimese astme kohtule ja Prantsusmaa keskasutusele edastatavad vormid tuleb koostada prantsuse keeles või tõlkida prantsuse keelde.

Artikkel 7 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Taotlused võib Prantsusmaa kohtutele ja keskasutusele saata posti, faksi või e-postiga.

Kui taotlustel peab olema tempel või käsikirjaline allkiri või neil on tempel või käsikirjaline allkiri, siis võib need asendada kvalifitseeritud e-templi või kvalifitseeritud e-allkirjaga määruse (EL) nr 910/2014 tähenduses (artikli 7 lõige 3).

Artikkel 19 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Telefon: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Faks: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-posti aadress: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikkel 29 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 29 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Puuduvad

Artikli 31 lõige 4 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei ole kättesaadav.

Viimati uuendatud: 03/02/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.