Tõendite kogumine (uuesti sõnastatud)

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Saksamaa

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 – Ametiasutused ja ametiisikud, keda võib käsitada kohtuna

Puuduvad.

Artikli 3 lõige 2 – Taotluse saanud kohtud

Saksamaa Liitvabariigis on määruse (EL) 2020/1783 artikli 3 tähenduses taotluse saanud kohtuna tõendeid pädev koguma see esimese astme kohus, mille tööpiirkonnas menetlustoiminguid teha soovitakse (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 1074 lõige 1).

Liidumaade valitsused võivad taotluse saanud kohtu ülesanded määrata mitme esimese astme kohtu tööpiirkonnas ühele esimese astme kohtule (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 1074 lõige 2).

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 4 – Keskasutus

Keskasutuse ülesandeid täidetakse peamiselt liidumaa tasandil.
Igal liidumaal on oma keskasutus, mis on sellel liidumaal pädev. Liidumaa valitsus määrab kindlaks asutuse, mis liidumaa territooriumil seda ülesannet täidab (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 1074 lõige 3). Enamasti on liidumaa keskasutuseks liidumaa prokuratuur, liidumaa kõrgeim kohus või esimese astme kohus.

Lisaks liidumaade tasandi 16 keskasutusele toimib Saksamaa Liitvabariigi justiitsamet föderaalse tasandi keskasutusena. Föderaalne keskasutus abistab vajaduse korral liidumaade pädevaid asutusi (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 1074 lõige 4).

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 6 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Määruse kohaselt esitatud taotluste, teatiste ja määruse I lisa vormide kannete puhul aktsepteeritakse ainult saksa keelt (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 1075).

Artikkel 7 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Ei kohaldata.

Artikkel 19 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Keskasutuse ülesandeid täidab igal Saksamaa liidumaal asutus, mille on määranud liidumaa valitsus. Tavaliselt on selleks liidumaa prokuratuurid, liidumaa kõrgeim kohus või vastava liidumaa esimese astme kohus.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 29 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 29 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Ei kohaldata.

Artikli 31 lõige 4 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 30/06/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.