Tõendite kogumine (uuesti sõnastatud)

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Kreeka

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 – Ametiasutused ja ametiisikud, keda võib käsitada kohtuna

Kreekas on tsiviil- ja kaubandusasjades toimuvates kohtumenetlustes pädevad tõendeid koguma esimese astme kohtud (Protodikeía) oma territoriaalse pädevuse alusel. Peale kohtute ei ole määratud muid asutusi.

Artikli 3 lõige 2 – Taotluse saanud kohtud

Artikli 2 lõike 1 kohaselt nimetatud esimese astme kohtutel, kes on pädevad täitma õigusabi taotlusi, on oma territoriaalse pädevuse alusel üldine pädevus koguda tõendeid kõigis tsiviil- ja kaubandusasjades.

Klõpsake alloleval lingil, et näha kõikide kõnealuse artikli kohaselt pädevate kohtute nimekirja, mille aluseks on territoriaalne pädevus (https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2021/10/Protodikeia.pdf).

Artikkel 4 – Keskasutus

Keskasutus on justiitsministeerium, rahvusvahelise eraõiguse osakond (aadress: Leoforos Mesogeion 96, 11527 Athens). Kontaktid: Giorgios Kouvelas, telefon +30 213 130 7529, +213 130 7480, e-post: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Artikkel 6 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Taotluse võib esitada järgmistes keeltes: kreeka keel.

Artikkel 7 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Teatiste edastamise tehnilised vahendid, mis on artikli 3 lõikes 2 osutatud loetelus nimetatud kohtute käsutuses, võivad olla erinevad ja aja jooksul muutuda.

Seetõttu soovitatakse, et taotleva kohtu kontaktisik suhtleks taotluse saanud kohtu kontaktisikuga elektroonilise kirjavahetuse teel ning neid abistaks vajaduse korral keskasutus. Eelneval kokkuleppel võib kasutada ka kaubanduslikke rakendusi (nt Skype’i).

Artikkel 19 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluse kohta otsuse tegemise eest: justiitsministeerium, rahvusvahelise eraõiguse osakond (aadress: Leoforos Mesogeion 96, 11527 Athens). Kontaktid: Giorgios Kouvelas, telefon +30 213 130 7529, +213 130 7480, e-post: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Artikkel 29 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 29 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Kõnealune määrus ei ole ülimuslik järgmiste selliste kahepoolsete lepingute sätete suhtes, millele Kreeka on alla kirjutanud:

– Kreeka ja Saksamaa vaheline 11. mai 1938. aasta konventsioon vastastikuse õigusabi kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (erakorralise seisukorra seadus 1432/1938 – Ametlik Teataja, seeria I, nr 399/1938);

– Kreeka ja Jugoslaavia vaheline 18. juuni 1959. aasta konventsioon vastastikuste õigusalaste suhete kohta, ratifitseeritud seadusandliku dekreediga nr 4009/1959 (Ametlik Teataja, seeria I, nr 238/5.11.1959);

– 6. detsembril 1965 Ateenas allakirjutatud Kreeka Kuningriigi ja Austria Vabariigi vaheline konventsioon vastastikuse õigusabi kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (seadusandlik dekreet 137/1969 – Ametlik Teataja, seeria I, nr 45/1969);

– 19. oktoobril 1972 Bukarestis allakirjutatud Rumeenia Sotsialistliku Vabariigi ja Kreeka Vabariigi vaheline konventsioon õigusabi kohta tsiviil- ja kriminaalasjades (seadusandlik dekreet 429/1974 – Ametlik Teataja, seeria I, nr 178/1974);

– 10. aprillil 1976 Ateenas allakirjutatud Bulgaaria Rahvavabariigi ja Kreeka Vabariigi vaheline konventsioon õigusabi osutamise kohta tsiviil- ja kriminaalasjades (seadus 841/1978 – Ametlik Teataja, seeria I, nr 228/1978);

– 8. oktoobril 1979 Budapestis allakirjutatud Ungari Rahvavabariigi ja Kreeka Vabariigi vaheline konventsioon õigusabi kohta tsiviil- ja kriminaalasjades, (seadus 1149/1981 – Ametlik Teataja, seeria I, nr 117/1981);

– 24. oktoobril 1979 Ateenas allakirjutatud Poola Rahvavabariigi ja Kreeka Vabariigi vaheline konventsioon õigusabi kohta tsiviil- ja kriminaalasjades (seadus 1184/1981 – Ametlik Teataja, seeria I, nr 198/1981);

– 22. oktoobril 1980 Ateenas allakirjutatud Kreeka Vabariigi ja Tšehhoslovakkia Sotsialistliku Vabariigi vaheline konventsioon õigusabi kohta tsiviil- ja kriminaalasjades, jätkuvalt jõus Tšehhi Vabariigi, Slovakkia ja Kreeka vahel (seadus 1323/1983 – Ametlik Teataja, seeria I, nr 8/1983);

– 5. märtsil 1984 Nikosias allakirjutatud Küprose Vabariigi ja Kreeka Vabariigi vaheline konventsioon õigusalase koostöö kohta tsiviil-, perekonna-, kaubandus- ja kriminaalasjades (seadus 1548/1985 – Ametlik Teataja, seeria I, nr 95/1985).

Artikli 31 lõige 4 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Kreeka ei kavatse võtta detsentraliseeritud IT-süsteemi kasutusele varem, kui on nõutud kõnealuses määruses.

Viimati uuendatud: 08/03/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.