Tõendite kogumine (uuesti sõnastatud)

Ungari

Sisu koostaja:
Ungari

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Ungari

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 – Ametiasutused ja ametiisikud, keda võib käsitada kohtuna

Notarid (pärimisasjades ja maksekäsumenetlustes) ning eestkosteasutused (vanemliku vastutusega seotud menetlustes).

Artikli 3 lõige 2 – Taotluse saanud kohtud

Tõendite kogumisega seotud õigusabitaotlusi täidab piirkonnakohus (Budapestis Buda keskpiirkonnakohus – Budai Központi Kerületi Bíróság), kelle tööpiirkonnas

a) asub ärakuulatava isiku alaline elukoht või harilik viibimiskoht Ungaris,

b) asub uurimisese või

c) on tõendeid kõige mõistlikum koguda, eelkõige juhul, kui ärakuulatavate isikute alaline elukoht või harilik viibimiskoht asub ja/või uurimisesemed asuvad eri kohtute tööpiirkondades.

Artikkel 4 – Keskasutus

Artikli 4 lõikes 1 osutatud keskasutus on justiitsministeerium.

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (rahvusvahelise eraõiguse osakond)

Aadress: Nádor utca 22, 1051 Budapest

Postiaadress: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Faks: +36 1 550 3946

E-post: nmfo@im.gov.hu.

Artikkel 6 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Ungari, inglise, ja saksa keel.

Artikkel 7 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje ungari keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: bulgaaria keelhispaania keeltšehhi keeltaani keelsaksa keelkreeka keelinglise keelprantsuse keelhorvaadiitaalia keelläti keelleedu keelmalta keelhollandi keelpoola keelportugali keelrumeenia keelslovaki keelsloveeni keelsoome keelrootsi keelon juba tõlgitud.

Taotlused võib saata posti, faksi või e-postiga.

Artikkel 19 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Artikli 4 lõikes 3 ja artiklis 19 osutatud keskasutus on justiitsminister.

Igazságügyi Minisztérium (justiitsministeerium)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (rahvusvahelise eraõiguse osakond)

Aadress: Nádor utca 22, 1051 Budapest

Postiaadress: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Faks: +36 1 550 3946

E-post: nmfo@im.gov.hu.

Artikkel 29 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 29 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Ungaril ei ole teiste liikmesriikidega selliseid lepinguid.

Artikli 31 lõige 4 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 02/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.