Tõendite kogumine (uuesti sõnastatud)

Iirimaa

Sisu koostaja:
Iirimaa

Artikli 2 lõige 1 – Ametiasutused ja ametiisikud, keda võib käsitada kohtuna

Puuduvad

Artikli 3 lõige 2 – Taotluse saanud kohtud

District Court 1st Floor

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts

Dublin 7

Telefon: (353-01) 888 6152

Faks: (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Kontaktisik: Maeve Foley

Territoriaalne pädevus: üleriigiline

Artikkel 4 – Keskasutus

Courts Service, 1st Floor

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts

Dublin 7

Telefon: (353-01) 888 6152

Faks: (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Kontaktisik: Maeve Foley

Territoriaalne pädevus: üleriigiline

Artikkel 6 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Aktsepteeritakse ainult iiri või inglise keeles täidetud vorme.

Artikkel 7 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Taotlused võib saata posti, faksi või e-postiga.

Artikkel 19 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

1. Nõukogu määruse artikli 1 lõike 1 punkti a kohaste taotluste alusel on pädev tõendeid koguma regionaalne kohus (Circuit Court).

2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, teostab regionaalsele kohtule lõikega 1 antud volitusi selle krahvkonna või krahvkond-linna kohtu täitevametnik (county registrar), kelle tööpiirkonnas tunnistaja, kellelt tõendeid kogutakse, elab või tegeleb mis tahes kutse-, kaubandus-, majandus- või muu tegevusega.

3. Kui taotlus puudutab rohkem kui ühte tunnistajat ja lõike 2 kohaselt peaksid asjaomastelt tunnistajatelt tõendeid koguma eri krahvkondade või krahvkond-linnade kohtute täitevametnikud, teostab regionaalsele kohtule lõikega 1 antud volitusi sellistelt tunnistajatelt tõendite kogumisel kohtute ameti direktori (Chief Executive of the Courts Service) määratud kohtu täitevametnik või kohtute ameti direktori volitatud kohtute ameti töötaja.

(4) Kohtute amet on määratud riigi keskasutuseks nõukogu määruse artiklite 4 ja 19 tähenduses.

Kontaktandmed on esitatud allpool:

Courts Service, 1st Floor

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts

Dublin 7

Telefon: (353-01) 888 6152

Faks: (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Kontaktisik: Maeve Foley

Regionaalsete ja piirkondlike kohtute haldusabi direktoraat (Circuit & District Court Operations Directorate)

Courts Service

4th Floor Phoenix House

15 - 24 Phoenix St. North

Smithfield, Dublin 7

Telefon: +353 1 888 6066/6070

Faks: (353-01) 888 6063

Kontaktisik: Treena Hever

E-post: CDDirectorate@courts.ie

Kõrgemate kohtute direktoraat (Superior Courts Directorate)

Courts Service

4th Floor Phoenix House

15 - 24 Phoenix St. North

Smithfield, Dublin 7

Kontaktisik: Natasha Whyte

E-post: superiorcourtsoperations@courts.ie

Artikkel 29 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 29 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Puuduvad

Artikli 31 lõige 4 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata

Viimati uuendatud: 17/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.