Tõendite kogumine (uuesti sõnastatud)

Itaalia

Sisu koostaja:
Itaalia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Itaalia

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 – Ametiasutused ja ametiisikud, keda võib käsitada kohtuna

Puudub.

Artikli 3 lõige 2 – Taotluse saanud kohtud

Üldkohtud (tribunali ordinari).

Artikkel 4 – Keskasutus

JUSTIITSMINISTEERIUM (Ministero della Giustizia)

Justiitsküsimuste osakond (Dipartimento Affari di Giustizia)

Rahvusvaheliste asjade ja õigusalase koostöö peadirektoraat (Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria)

I büroo – rahvusvaheline õigusalane koostöö (Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale)

Telefon: +39 06 6885 2633

E-post: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

Artikkel 6 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Itaalia keel või taotleva kohtu riigi keel, eeldusel et vormile on lisatud tõlge itaalia keelde ja et tõlke on kinnitanud kas riiklik ametiasutus või ametlik tõlkija.

Artikkel 7 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Post.

Artikkel 19 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

JUSTIITSMINISTEERIUM

Justiitsküsimuste osakond

Rahvusvaheliste asjade ja õigusalase koostöö peadirektoraat

I büroo – rahvusvaheline õigusalane koostöö

Telefon: +39 06 6885 2633

E-post: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

Artikkel 29 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 29 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Itaalia ei kavatse seda võimalust kasutada, sest tema arvates on määruse (EL) 2020/1783 sätted asjakohased ja piisavad.

Artikli 31 lõige 4 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Puudub.

Viimati uuendatud: 07/11/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.