Tõendite kogumine (uuesti sõnastatud)

Läti

Sisu koostaja:
Läti

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Läti

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 – Ametiasutused ja ametiisikud, keda võib käsitada kohtuna

Ei kohaldata, on ainult kohtud.

Artikli 3 lõige 2 – Taotluse saanud kohtud

Tsiviilkohtumenetluse seaduse artikli 689 lõike 1 järgi otsustab välisriigi kohtu esitatud tõendite kogumist puudutava taotluse üle see rajooni(linna)kohus, mille tööpiirkonnas kogutava tõendi allikas asub.

Artikkel 4 – Keskasutus

Ministry of Justice (justiitsministeerium)

Aadress: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1050

Telefon: +371 67036801

E-post: pasts@tm.gov.lv

Veebisait: https://www.tm.gov.lv/lv

Suhtluskeeled: läti ja inglise keel.

Artikkel 6 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Lisaks läti keeles täidetud vormidele aktsepteeritakse Lätis ka inglise keeles täidetud vorme.

Artikkel 7 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Taotlused võib saata posti teel või meilitsi.

Artikkel 19 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Ministry of Justice (justiitsministeerium)

Aadress: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1050

Telefon: +371 67036801

E-post: pasts@tm.gov.lv

Veebisait: https://www.tm.gov.lv/lv

Suhtluskeeled: läti ja inglise keel.

Artikkel 29 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 29 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Läti ei ole liikmesriikidega sõlminud ühtki artikli 29 lõike 2 kohast lepingut või kokkulepet.

Artikli 31 lõige 4 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 25/06/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.