Tõendite kogumine (uuesti sõnastatud)

Leedu

Sisu koostaja:
Leedu

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Leedu

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 – Ametiasutused ja ametiisikud, keda võib käsitada kohtuna

Leedu Vabariigi riigisisese õiguse kohaselt on tsiviil- ja kaubandusasjades toimuvates kohtumenetlustes tõendeid pädevad koguma üksnes Leedu kohtud.

Artikli 3 lõige 2 – Taotluse saanud kohtud

Taotluse saanud kohtud on esimese astme kohtud:

– esimese astme kohtud (apylinkių teismai) ja seaduses sätestatud juhtudel regionaalsed kohtud.

Tsiviilasjad, mida on pädevad lahendama regionaalsed kohtud

Esimese astme kohtuna tegutsevad regionaalsed kohtud lahendavad tsiviilasju:

1) mille nõude suurus ületab 40 000 eurot, välja arvatud perekonnaõiguse, töösuhete või mittevaralise kahju hüvitamisega seotud kohtuasjad;

2) mis puudutavad autori isiklikke õigusi;

3) mis puudutavad tsiviilõiguslikke suhteid riigihangetes;

4) mis puudutavad pankrotti ja restruktureerimist, välja arvatud kohtuasjad, mis on seotud füüsilise isiku pankrotiga;

5) kui üks pooltest on välisriik;

6) kui nõue on seotud aktsiate (osaluse, liikmete osade) sundmüügiga;

7) kui nõue on seotud juriidilise isiku tegevuse uurimisega;

8) mis puudutavad kehtivate patsiendiõiguste rikkumise korral tekitatud varalise või mittevaralise kahju hüvitamist;

9) mida seaduse kohaselt lahendatakse esimeses astmes regionaalses kohtus.

Tsiviilasjad, mida on pädev lahendama üksnes Vilniuse regionaalne kohus

Esimese astme kohtuna tegutseval Vilniuse regionaalsel kohtul on ainupädevus lahendada tsiviilasju:

1) mis puudutavad Leedu patendiseaduse alusel tekkinud vaidlusi;

2) mis puudutavad Leedu kaubamärgiseaduse alusel tekkinud vaidlusi;

3) mis puudutavad taotlusi, mille on esitanud Leedu Vabariigi kodanikud, kelle harilik viibimiskoht on välisriigis, välisriigi kodanikud või kodakondsuseta isikud ja kes soovivad lapsendada Leedu Vabariigis elavat Leedu Vabariigi kodanikku, ning taotlusi, mille on esitanud isikud, kelle harilik viibimiskoht on Leedu Vabariigis ja kes soovivad lapsenda välisriigis elavat Leedu Vabariigi kodanikku;

4) mida kohaldatava seaduse kohaselt peab esimeses astmes lahendama Vilniuse regionaalne kohus.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700;

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-veiklos-teritoriju-sarasas/1866

Artikkel 4 – Keskasutus

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimimo pr. 30

LT-01104 Vilnius

Telefon: + 370 600 38 904

Faks: +370 5 262 59 40

E-post: rastine@tm.lt

Artikkel 6 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Lisaks leedukeelsetele vormidele aktsepteerib Leedu Vabariik ka inglise keeles täidetud vorme.

Artikkel 7 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Kui edastamine ei ole võimalik detsentraliseeritud IT-süsteemi häire tõttu, võib taotlused ja teatised edastada posti või e-posti teel.

Artikkel 19 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: + 370 600 38 904

Faks: +370 5 262 59 40

E-post: rastine@tm.lt

Artikkel 29 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 29 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Leedu ei ole tõendite kogumise hõlbustamiseks teiste liikmesriikidega artikli 29 lõikes 2 osutatud lepinguid või kokkuleppeid sõlminud.

Artikli 31 lõige 4 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

-
Viimati uuendatud: 09/03/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.