Tõendite kogumine (uuesti sõnastatud)

Luksemburg

Sisu koostaja:
Luksemburg

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Luksemburg

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 – Ametiasutused ja ametiisikud, keda võib käsitada kohtuna

Luksemburgis on tsiviil- ja kaubandusasjades toimuvates kohtumenetlustes pädevad tõendeid koguma ainult õigusasutused.

Artikli 3 lõige 2 – Taotluse saanud kohtud

Tsiviil- ja kaubandusasjades pädevate kohtute kontaktandmed leiate, kui klõpsate järgmisel lingil:

Juridictions judiciaires - Organisation de la justice - La Justice - Luxembourg (public.lu).

Artikkel 4 – Keskasutus

Keskasutus on:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: (+352) 47 59 81-2329
Faks: (+352) 47 05 50
E-post: parquet.general@justice.etat.lu

Artikkel 6 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Luksemburg aktsepteerib nii saksa kui ka prantsuse keeles esitatud taotlusi.

Artikkel 7 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Luksemburgi aktsepteeritavad sidevahendid:

  • post;
  • faks.

Artikkel 19 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Keskasutus on:

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: (+352) 47 59 81-2329
Faks: (+352) 47 05 50
E-post: parquet.general@justice.etat.lu

Artikkel 29 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 29 lõikes 2 sätestatud tingimustega

  • Luksemburgi Suurhertsogiriigi ja Austria Vabariigi vahel sõlmitud 17. märtsi 1972. aasta konventsioon, mis täiendab Haagi 1. märtsi 1954. aasta tsiviilkohtumenetluse konventsiooni.
  • Õigusabitaotluste edastamist käsitlevate deklaratsioonide vahetamine 23. juulil 1956 Prantsusmaa ja Luksemburgi vahel.

Artikli 31 lõige 4 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 11/11/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.