Tõendite kogumine (uuesti sõnastatud)

Malta

Sisu koostaja:
Malta

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Malta

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 – Ametiasutused ja ametiisikud, keda võib käsitada kohtuna

Ei kohaldata.

Artikli 3 lõige 2 – Taotluse saanud kohtud

1. Tsiviilkohtu esimesel kolleegiumil on üldine pädevus tsiviil- ja kaubandusasjades, milles otsuse tegemine ei kuulu erinormide kohaselt mõne muu kohtu pädevusse. Tsiviilkohtu esimesel kolleegiumil on pädevus ka järgmiste asjade lahendamisel: haldusasjade kohtulik kontroll; inimõigustega seotud kohtuasjad; kindlaksmääramata suurusega nõuded ja asjaõigust puudutavad nõuded;

2. tsiviilkohtu (kaubandusasjade kolleegium) valikulisse kohtualluvusse kuuluvad kaubandusasjad;

3. tsiviilkohtu (perekonnasjade kolleegium) valikulisse kohtualluvusse kuuluvad perekonnaasjad;

4. tsiviilkohtu (hagita menetluste kolleegium) valikulisse kohtualluvusse kuuluvad hagita asjad. Tema pädevuses on teatavate selliste õiguste ja huvide järelevalve ja kaitse, mida ei teosta isik, kellele need kuuluvad;

5. tsiviilkohtu (vara tagasivõitmise kolleegium) valikulisse kohtualluvusse kuuluvad asjaõigusega seotud hagid, kriminaaltulu tagasivõitmine ja vara konfiskeerimine ilma süüdimõistva kohtuotsuseta või riigiasutuse otsuseta;

6. magistraadikohtu (Malta) valikulisse kohtualluvusse kuuluvad tsiviilõiguslikud nõuded, mis ei ületa 15 000 eurot ja on esitatud isikute vastu, kes elavad või kelle harilik viibimiskoht on Malta saarel;

7. magistraadikohtu (Gozo) (kõrgema astme pädevuses) valikulisse kohtualluvusse kuuluvad kõik nõuded, mis on esitatud isikute vastu, kes elavad või kelle harilik viibimiskoht on Gozo või Comino saarel, ning mille kohta muul juhul oleks otsuse teinud tsiviilkohtu esimene kolleegium (perekonnasjade kolleegium) või tsiviilkohus (hagita menetluste kolleegium);

8. magistraadikohtu (Gozo) (ainukohtunik) valikulisse kohtualluvusse kuuluvad tsiviilõiguslikud nõuded, mis ei ületa 15 000 eurot ja on esitatud isikute vastu, kes elavad või kelle harilik viibimiskoht on Gozo või Comino saarel;

9. väiksemate kohtuvaidluste kohtu valikulisse kohtualluvusse kuuluvad kõik rahalised nõuded, mille väärtus ei ole suurem kui 5000 eurot.

Artikkel 4 – Keskasutus

Office of the State Advocate (riigiadvokaadi büroo)

16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli,

Valletta VLT1311, Malta

Telefon: (+356) 22265000

E-post: info@stateadvocate.mt

Artikkel 6 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Inglise keel.

Artikkel 7 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Tähtkiri.

Artikkel 19 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Vahetu tõendite kogumine kuulub Malta kohtute pädevusse.

Aadress: Courts of Justice of Malta

Triq ir-Repubblika

Valletta VLT1112, Malta

E-post: info.courts@courtservices.mt

Artikkel 29 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 29 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Ei kohaldata.

Artikli 31 lõige 4 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata.
Viimati uuendatud: 15/06/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.