Tõendite kogumine (uuesti sõnastatud)

Holland

Sisu koostaja:
Holland

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Holland

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 – Ametiasutused ja ametiisikud, keda võib käsitada kohtuna

Allpool esitatud lingilt leiate kõigi selle artikliga seotud pädevate Madalmaade kohtute loetelu:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken

Artikli 3 lõige 2 – Taotluse saanud kohtud

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Pädeva asutuse nimi ja aadress:

Rechtbank ’s-Gravenhage (esimese astme kohus, Haag)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague

Postbus 20302, 2500 EH The Hague

Telefon: 070 362 2200

Artikkel 4 – Keskasutus

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Selle keskasutuse nimi ja aadress, kes täidab määruse kohaseid ülesandeid:

Raad voor de Rechtspraak (kohtute nõukoda)

Kneuterdijk 1, 2514 EM The Hague

Postbus 90613, 2509 LP The Hague

Telefon: 070 361 6161

Kohtute nõukoda on ainus keskasutus ja seega pädev ülesandeid täitma kõikidel juhtudel.

Artikkel 6 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Määruse artiklis 6 osutatud vormidega seoses aktsepteeritakse inglise ja hollandi keelt.

Artikkel 7 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Madalmaad aktsepteerivad edastamist posti teel. Muid viise võib sätestada halduse üldaktiga (Algemene Maatregel van Bestuur).

Artikkel 19 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Pädeva asutuse nimi ja aadress:

Raad voor de Rechtspraak (kohtute nõukoda)

Kneuterdijk 1, 2514 EM The Hague

Postbus 90613, 2509 LP The Hague

Telefon: 070 361 6161

Artikkel 29 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 29 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Ei kohaldata.

Artikli 31 lõige 4 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Kindlaks määramata.

Viimati uuendatud: 13/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.