Tõendite kogumine (uuesti sõnastatud)

Poola

Sisu koostaja:
Poola

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Poola

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 – Ametiasutused ja ametiisikud, keda võib käsitada kohtuna

Selliseid ametiasutusi ega ametiisikuid ei ole.

Artikli 3 lõige 2 – Taotluse saanud kohtud

Rajoonikohus (sąd rejonowy).

Artikkel 4 – Keskasutus

Ministerstwo Sprawiedliwości / Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego (justiitsministeeriumi rahvusvahelise koostöö ja inimõiguste osakond)

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warsaw, tel.: +48 22 23 90 870

E-post: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

Artikkel 6 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Ei kohaldata.

Artikkel 7 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Dokumente võib saata posti teel.

Artikkel 19 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Ministerstwo Sprawiedliwości / Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego (justiitsministeeriumi rahvusvahelise koostöö ja inimõiguste osakond)

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warsaw, tel.: +48 22 23 90 870

E-post: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

Artikkel 29 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 29 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Ei kohaldata.

Artikli 31 lõige 4 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 21/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.