Tõendite kogumine (uuesti sõnastatud)

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Portugal

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 – Ametiasutused ja ametiisikud, keda võib käsitada kohtuna

Ei kohaldata.

Artikli 3 lõige 2 – Taotluse saanud kohtud

-

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 4 – Keskasutus

Direção-Geral da Administração da Justiça (õigusasjade peadirektoraat)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBOA

Telefon: +351 217 906 500 / +351 217 906 200/1

Faks: +351 211 545 116 / +351 211 545 100

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Veebisait: https://dgaj.justica.gov.pt/

Õigusasjade peadirektoraadi territoriaalne pädevus on üleriigiline.

Artikkel 6 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Portugali ja hispaania keel.

Artikkel 7 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Taotlusi ja muud teavet võetakse vastu:

  • posti teel,
  • faksi teel või
  • elektroonilisel teel.

Kiireloomulistel juhtudel võib:

  • saata telegrammi,
  • helistada (sel juhul tuleb kirjalik dokument hiljem saata) või
  • kasutada muid seda laadi suhtlusvahendeid.

Artikkel 19 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Direção-Geral da Administração da Justiça (õigusasjade peadirektoraat)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBOA

Telefon: +351 217 906 500 / +351 217 906 200/1

Faks: +351 211 545 116 / +351 211 545 100

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Veebisait: https://dgaj.justica.gov.pt/

Artikkel 29 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 29 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Leping Portugali Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vahel õigusalase koostöö kohta kriminaal- ja tsiviilasjades. Selle kohta vt ka teatis nr 274/98 ja loetelu nr 73/2000.

Artikli 31 lõige 4 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 02/07/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.