Tõendite kogumine (uuesti sõnastatud)

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Rumeenia

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 – Ametiasutused ja ametiisikud, keda võib käsitada kohtuna

Ei kohaldata.

Artikli 3 lõige 2 – Taotluse saanud kohtud

Esimese astme kohus, mille tööpiirkonnas tõend tuleb koguda.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 4 – Keskasutus

Ministry of Justice (justiitsministeerium)

Directorate for International Law and Judicial Cooperation (rahvusvahelise õiguse ja õiguskoostöö osakond)

Service for international judicial cooperation in civil and commercial matters (tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava rahvusvahelise õigusalase koostöö talitus)

Strada Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Telefon: +40 37204 1077 sekretariaat, faks: +40 37204 1079; e-posti aadress: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Artikkel 6 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Ainult rumeenia keeles.

Artikkel 7 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Posti ja faksi teel.

Artikkel 19 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Ministry of Justice (justiitsministeerium)

Directorate for International Law and Judicial Cooperation (rahvusvahelise õiguse ja õiguskoostöö osakond)

Service for international judicial cooperation in civil and commercial matters (tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava rahvusvahelise õigusalase koostöö talitus)

Strada Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Telefon: +40 37204 1077 sekretariaat, faks: +40 37204 1079

e-posti aadress: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Artikkel 29 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 29 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Ei kohaldata.

Artikli 31 lõige 4 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 26/06/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.