Tõendite kogumine (uuesti sõnastatud)

Slovakkia

Sisu koostaja:
Slovakkia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Slovakkia

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 – Ametiasutused ja ametiisikud, keda võib käsitada kohtuna

Määruse artikli 2 lõikes 1 osutatud muud asutused on notarid (pärimismenetlustes ja menetlustes, mis puudutavad kadunud või hävinud dokumendi (nagu omandiõigust tõendava dokumendi (konanie o umorení listiny)) kehtetuks tunnistamist ja asendamist uuega).

Artikli 3 lõige 2 – Taotluse saanud kohtud

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Piirkondlikud kohtud (okresné súdy).

Artikkel 4 – Keskasutus

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Slovaki Vabariigi Justiitsministeerium (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Rahvusvahelise eraõiguse osakond (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovaki Vabariik

Telefon: (421) 2 888 91 111

Faks: (421) 2 888 91 604

E-post: civil.inter.coop@justice.sk

Veebiasait: https://www.justice.gov.sk/

Keeled: slovaki, tšehhi, inglise ja prantsuse.

Artikkel 6 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Slovaki ja tšehhi keel.

Artikkel 7 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Slovakkia ametiasutused aktsepteerivad paberil esitatavaid kirjalikke taotlusi (mis on saadetud posti teel).

Artikkel 19 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Slovaki Vabariigi Justiitsministeerium

Rahvusvahelise eraõiguse osakond

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovaki Vabariik

Telefon: (421) 2 888 91 111

Faks: (421) 2 888 91 604

E-post: civil.inter.coop@justice.sk

Veebiasait: https://www.justice.gov.sk/

Artikkel 29 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 29 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Ei kohaldata.

Artikli 31 lõige 4 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata.
Viimati uuendatud: 31/05/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.