Tõendite kogumine (uuesti sõnastatud)

Sloveenia

Sisu koostaja:
Sloveenia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Sloveenia

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 – Ametiasutused ja ametiisikud, keda võib käsitada kohtuna

Ainult kohtud on pädevad koguma tõendeid kohtumenetluses ja määruse rakendamiseks.

Artikli 3 lõige 2 – Taotluse saanud kohtud

Kohtud, mis võivad määrusega kooskõlas tõendeid koguda, on regionaalsed kohtud (okrožna sodišča).

Artikkel 4 – Keskasutus

Määruse rakendamiseks määratud keskasutus on justiitsministeerium.

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Telefon: +386 1369 53 94

Faks: +386 1369 52 33

E-post: gp.mp@gov.si

Artikkel 6 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

I lisas esitatud vorme võib esitada sloveeni või inglise keeles.

Artikkel 7 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Kui taotlusi edastatakse määruse artikli 7 lõike 4 kohaselt, võib selle saata postiga, kaasa arvatud kiirkulleriga, või faksi teel.

Artikkel 19 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Asutus, mis on pädev võtma vastu tõendite vahetu kogumise taotlusi Sloveenias, on justiitsministeerium.

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Telefon: +386 1369 53 94

Faks: +386 1369 52 33

E-post: gp.mp@gov.si

Artikkel 29 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 29 lõikes 2 sätestatud tingimustega

7. veebruaril 1994 sõlmitud leping Sloveenia Vabariigi ja Horvaatia Vabariigi vahel õigusabi kohta tsiviil- ja kriminaalasjades.

Artikli 31 lõige 4 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 09/03/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.