Tõendite kogumine (uuesti sõnastatud)

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Hispaania

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 – Ametiasutused ja ametiisikud, keda võib käsitada kohtuna

Ei kohaldata.

Artikli 3 lõige 2 – Taotluse saanud kohtud

Kohtunikud.

Hispaania kohtusüsteemi kohaselt edastab asutus, mille Hispaania on määranud vastuvõtvaks asutuseks (kohtukantselei ja kesktalitus (Decanatos y Servicios comunes procesales)), taotluse asutusele, mis on tõendite kogumiseks pädev.

Artikkel 4 – Keskasutus

Hispaania poolt määratud keskasutuseks on Justiitsministeeriumi rahvusvahelise õigusalase koostöö direktoraat.

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

28015 Madrid

Faks: +34 913904457

E-post: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

Artikkel 6 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Hispaania aktsepteerib määruse kohaseid taotlusi ja kirjavahetust, mis on koostatud hispaania või portugali keeles.

Artikkel 7 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Kohtud on võimelised kasutama taotluste ja muude teatiste vastuvõtmiseks IT- ja digivahendeid. Kui elektroonilisi vahendeid kasutada ei saa, edastatakse taotlusi ja dokumente ning võetakse neid vastu posti teel.

Artikkel 19 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Tõendite vahetu kogumise taotluse kohta teeb otsuse selle tööpiirkonna pädeva kohtu kohtunik, kus on vaja tõendeid koguda.

Artikkel 29 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 29 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Teave puudub.

Artikli 31 lõige 4 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Teave puudub.

Viimati uuendatud: 26/02/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.