Tõendite kogumine (uuesti sõnastatud)

Rootsi

Sisu koostaja:
Rootsi

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Rootsi

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 – Ametiasutused ja ametiisikud, keda võib käsitada kohtuna

Ei kohaldata.

Artikli 3 lõige 2 – Taotluse saanud kohtud

Esimese astme kohtud.

Artikkel 4 – Keskasutus

Ministry of Justice (justiitsministeerium)

Division for Criminal Cases and International Judicial Co-operation (BIRS) (kriminaalasjade ja rahvusvahelise koostöö üksus)

Central Authority (keskasutus)

S-103 33 Stockholm

Telefon: + 46 8 405 45 00

Faks: + 46 (0) 8 405 46 76

E-posti aadress: ju.birs@gov.se

Artikkel 6 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Lisaks rootsi keelele võib I lisa vormi täita ka inglise keeles.

Artikkel 7 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Ei kohaldata.

Artikkel 19 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Ministry of Justice (justiitsministeerium)

Division for Criminal Cases and International Judicial Co-operation (BIRS) (kriminaalasjade ja rahvusvahelise koostöö üksus)

Central Authority (keskasutus)

S-103 33 Stockholm

Telefon: + 46 8 405 45 00

Faks: +46 (0) 8 405 46 76

E-posti aadress: ju.birs@gov.se

Artikkel 29 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 29 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Selliseid kehtivaid lepinguid ega kokkuleppeid ei ole.

Artikli 31 lõige 4 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 30/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.