Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot asetuksesta 2020/1783 ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet

Yleistä

Neuvoston asetuksella (EU) 2020/1783 jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (todisteiden vastaanottaminen) (uudelleenlaadittu teksti) pyritään parantamaan, yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan jäsenvaltioiden tuomioistuinten välistä yhteistyötä todisteiden vastaanottamisessa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Asetuksella korvattiin neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001 1. heinäkuuta 2022 alkaen.

Hajautettua tietojärjestelmää, jota on käytettävä lähetettäessä ja vastaanotettaessa pyyntöjä, lomakkeita ja muita viestejä, aletaan kuitenkin soveltaa vasta 1. toukokuuta 2025 alkaen (sen kuukauden ensimmäinen päivä, joka seuraa, kun on kulunut kolme vuotta 25 artiklassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen voimaantulopäivästä (lisätietoja asetuksen (EU) 2020/1783 35 artiklassa)).

Asetusta sovelletaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta. Tanskan ja muiden jäsenvaltioiden välillä sovelletaan vuonna 1970 tehtyä Haagin yleissopimusta, joka koskee todisteiden vastaanottamista ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa.

Asetuksen mukaan on kolme eri tapaa ottaa vastaan todisteita jäsenvaltioiden välillä: todisteiden vastaanottaminen pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen välityksellä, todisteiden vastaanottaminen suoraan pyynnön esittäneen tuomioistuimen toimesta ja todisteiden vastaanottaminen diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten välityksellä.

Pyynnön esittänyt tuomioistuin on se tuomioistuin tai, jos asianomainen jäsenvaltio on sellaisesta ilmoittanut, muu toimivaltainen viranomainen, jossa oikeusmenettely on pantu tai aiotaan panna vireille. Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin on se toisen jäsenvaltion tuomioistuin, jolla on toimivalta ottaa todisteet vastaan. Keskusviranomaisen tehtävänä on antaa tietoja tuomioistuimille ja etsiä ratkaisuja ongelmiin, joita saattaa syntyä pyynnön esittämisen yhteydessä.

Asetuksessa on neljätoista lomaketta.

Euroopan oikeusportaalissa on lisätietoa asetuksen soveltamisesta sekä lomakkeiden täyttämistä helpottava työkalu.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Linkkejä

Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa

Haagin yleissopimus, tehty 18 päivänä maaliskuuta 1970, todisteiden vastaanottamisesta ulkomailla siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä
Päivitetty viimeksi: 22/02/2023

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.