Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Belgia

Sisällön tuottaja:
Belgia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Belgia

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä

2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

Ei sovelleta.

3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet (tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg).

4 artikla – Keskusviranomainen

Service public fédéral Justice / Federale Overheidsdienst Justitie (oikeusministeriö)
Service de Coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken (kansainvälisestä oikeusavusta siviilioikeudellisissa asioissa vastaava osasto)
Boulevard de Waterloo / Waterloolaan 115
1000 Bruxelles/Brussel
Belgia

Puhelin: +32-2-542 65 11
Faksi: +32-2-542 70 06/542 70 38
Sähköposti: eu1206ue@just.fgov.be
Alueellinen toimivalta: Belgia (koko maa)
Kielet: ranska, hollanti ja englanti.

6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

Asetuksen liitteessä I tarkoitetut vakiolomakkeet ja niihin liitetyt asiakirjat on laadittava ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen sen tuomiopiirin kielelle, jossa pyyntö on esitetty, tai käännettävä kyseiselle kielelle. Muita kieliä ei hyväksytä.

7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Postitse tai faksilla.

19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

Service public fédéral Justice / Federale Overheidsdienst Justitie
Service de Coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken
Boulevard de Waterloo / Waterloolaan 115
1000 Bruxelles/Brussel
Belgia

Puhelin: +32-2-542 65 11
Faksi: +32-2-542 70 06/542 70 38
Sähköposti: eu1206ue@just.fgov.be
Alueellinen toimivalta: Belgia (koko maa)
Kielet: ranska, hollanti ja englanti.

29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

Belgia ilmoittaa, että maan suhteissa muihin jäsenvaltioihin asetus on sen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa etusijalla seuraaviin sopimuksiin nähden:

  • oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen toimittamisesta ja todisteiden vahvistamisesta Belgian ja Ison-Britannian välillä 21.6.1922 tehty sopimus
  • riita-asioiden oikeudenkäynnistä 1.3.1954 tehty Haagin yleissopimus
  • keskinäisestä oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa Belgian ja Ranskan välillä 1.3.1956 tehty sopimus
  • elatusavun perimisestä ulkomailla 20.6.1956 tehty New Yorkin yleissopimus
  • riita-asioiden oikeudenkäynnistä 1.3.1954 tehdyn Haagin yleissopimuksen soveltamisen helpottamisesta Belgian hallituksen ja Saksan liittotasavallan hallituksen välillä 25.4.1959 tehty sopimus
  • keskinäisestä oikeusavusta ja oikeudellisesta yhteistyöstä Belgian ja Itävallan välillä 23.10.1989 tehty sopimus, joka täydentää riita-asioiden oikeudenkäynnistä 1.3.1954 tehtyä Haagin yleissopimusta.

31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 15/02/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.