Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kroatia

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä

2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

Ei sovelleta.

3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

Toimivalta ottaa vastaan todisteita on kunnallisella tuomioistuimella (općinski sud), jonka alueella oikeustoimi on määrä toteuttaa.

4 artikla – Keskusviranomainen

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske
(Kroatian oikeus- ja hallintoministeriö)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Puhelin: (+385-1) 371 40 00

Verkkosivut: https://mpu.gov.hr/

6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

Lomakkeet voi täyttää englanniksi.

7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Pyynnöt ja muut ilmoitukset toimitetaan sähköpostitse.

19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske
(Kroatian oikeus- ja hallintoministeriö)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Puhelin: (+385-1) 371 40 00

Verkkosivut: https://mpu.gov.hr/

29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

7.2.1994 tehty Kroatian ja Slovenian välinen sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa (Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u gradanskim i kaznenim stvarima)

31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

Kroatia ei pysty ottamaan hajautettua tietojärjestelmää käyttöön aiemmin kuin asetuksessa edellytetään.

Päivitetty viimeksi: 02/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.