Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kypros

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä

2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

Kyproksessa ei ole muita viranomaisia kuin asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuomioistuimet, joilla on toimivalta ottaa vastaan todisteita siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.

3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

Asetuksen nojalla todisteiden vastaanottamiseen toimivaltaisia tuomioistuimia (”pyynnön vastaanottava tuomioistuin”), ovat tasavallan aluetuomioistuimet ja erityisesti Nikosian aluetuomioistuin, Limassolin aluetuomioistuin, Larnakan aluetuomioistuin, Famagustan aluetuomioistuin ja Pafosin aluetuomioistuin. Niiden alueellinen toimivalta rajoittuu siihen alueeseen (Επαρχία), johon ne ovat sijoittautuneet.

4 artikla – Keskusviranomainen

Tasavallan keskusviranomainen on oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriö, jolla on alueellinen toimivalta koko tasavallassa. Ministeriö toimii myös keskusviranomaisena, joka päättää välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä. Keskusviranomaisen osoite on:

Athalassis Avenue 125

1461 Nikosia

http://www.mjpo.gov.cy

6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

Liitteessä I olevat lomakkeet hyväksytään kreikaksi ja englanniksi.

7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Teknisen ongelman tai asetuksen 7 artiklan 4 kohdan mukaisen järjestelmähäiriön ilmetessä, pyynnöt voidaan lähettää ja vastaanottaa sähköpostitse, postitse tai faksitse.

19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

Oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriö toimii keskusviranomaisena, joka päättää välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä ja jonka alueellinen toimivalta ulottuu koko tasavaltaan.  Keskusviranomaisen osoite on:

Athalassis Avenue 125

1461 Nikosia

http://www.mjpo.gov.cy

29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

Kypros on todisteiden vastaanottamista ulkomailla koskevan, vuonna 1970 tehdyn Haagin yleissopimuksen sopimuspuoli. Se ei aio tehdä sopimuksia tai järjestelyjä asetuksen 29 artiklan 2 kohdan puitteissa.

31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

Kypros ei aio ottaa hajautettua tietojärjestelmää käyttöön aikaistetusti.

Päivitetty viimeksi: 12/07/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.