Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Viro

Sisällön tuottaja:
Viro

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Viro

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä

2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (todisteiden vastaanottaminen) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston (uudelleenlaaditun) asetuksen (EU) 2020/1783 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu perintöasioita hoitava tuomioistuin on Virossa notaari.

3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

Käräjäoikeudet.

4 artikla – Keskusviranomainen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 4 artiklan nojalla keskusviranomaisen tehtävää hoitaa oikeusministeriö.

Yhteystiedot:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estonia

Puhelin: +372 620 8183

Faksi: +372 620 8109

Sähköposti: central.authority@just.ee

http://www.just.ee

6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

Virossa hyväksytään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2020/1783 6 artiklan nojalla viron- ja englanninkieliset vakiolomakkeet.

7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Pyynnöt voidaan lähettää postitse, faksilla tai sähköpostitse.

19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 4 artiklan 3 kohdan nojalla keskusviranomaisen tehtävää hoitaa oikeusministeriö. Oikeusministeriö on viranomainen, joka päättää asetuksen 19 artiklan mukaisen pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Yhteystiedot:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estonia

Puhelin: +372 620 8183

Faksi: +372 620 8109

Sähköposti: central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

  • Viron ja Puolan sopimus oikeusavun myöntämisestä ja oikeussuhteista siviili-, työ- ja rikosoikeudellisissa asioissa
  • Viron, Liettuan ja Latvian sopimus oikeusavusta ja oikeussuhteista.

31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

-
Päivitetty viimeksi: 14/11/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.