Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Ranska

Sisällön tuottaja:
Ranska

2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

Ainoastaan tuomioistuin voi osapuolten pyynnöstä tai omasta aloitteestaan esittää siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön tarpeellisiksi katsomiensa oikeudellisten toimien toteuttamiseksi.

3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

Todisteiden vastanottamista koskevien pyyntöjen täytäntöönpano siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa kuuluu yleisten tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.

Pyyntö todisteiden vastaanottamisesta esitetään alueellisesti toimivaltaiselle yleiselle tuomioistuimelle.

Tiedot toimivaltaisen tuomioistuin määräytymisestä ja sen yhteystiedot ovat saatavilla Euroopan oikeusportaaliin sisältyvästä Euroopan oikeudellisesta kartastosta.

4 artikla – Keskusviranomainen

Ranska on päättänyt nimittää yhden ainoan keskusviranomaisen, jolla on valtakunnallinen toimivalta. Tämä on oikeusministeriön alainen unionin oikeudesta, kansainvälisestä yksityisoikeudesta ja siviiliasioissa annettavasta keskinäisestä oikeusavusta vastaava osasto (Département de l’entraide, du droit international privé et européen, DEDIPE). Sen yhteystiedot ovat seuraavat:

Osoite:
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Puhelin: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Faksi: 00 33 (0)1 44 77 61 22
Sähköposti: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

Yleisille tuomioistuimille ja Ranskan keskusviranomaiselle toimitettavat lomakkeet on laadittava ranskaksi tai käännettävä ranskan kielelle.

7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Pyynnöt voidaan lähettää ranskalaisille tuomioistuimille ja keskusviranomaiselle postitse, faksilla tai sähköpostilla.

Jos hakemukseen vaaditaan leima tai käsin kirjoitettu allekirjoitus, ne voidaan korvata asetuksessa (EU) N:o 910/2014 tarkoitetuilla ”hyväksytyillä sähköisillä leimoilla” tai ”hyväksytyillä sähköisillä allekirjoituksilla” (7 artiklan 3 kohta).

19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Puhelin: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Faksi: 00 33 (0)1 44 77 61 22
Sähköposti: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

Ei ole.

31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

Ei saatavilla.

Päivitetty viimeksi: 03/02/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.